زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زرند

زمانى بابگهرى زهرا

زمانى بابگهرى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
كردى كريم آبادى بهناز

كردى كريم آبادى بهناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
امير سبتكى محسن

امير سبتكى محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ضياالدينى فاطمه

ضياالدينى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
لنگرى گراكوئى

لنگرى گراكوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
مهدى آسا

مهدى آسا

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
مهدى زاده نسرين السادات

مهدى زاده نسرين السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رشيدى زرندى

رشيدى زرندى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
منصوريده شعيبى مرضيه

منصوريده شعيبى مرضيه

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ضيا الدينى دشت خاكى فاطمه

ضيا الدينى دشت خاكى فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عبدى محمد امين

عبدى محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سلطانى على رضا

سلطانى على رضا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
توحيدى فاطمه

توحيدى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

8سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
هاشمى زاده زرندى

هاشمى زاده زرندى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
متصدى زاده زرندى محمد على

متصدى زاده زرندى محمد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اسلامى مريم

اسلامى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تراب زاده امير محمد

تراب زاده امير محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضازاده برفوئى مريم

رضازاده برفوئى مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
افشارزاده زرندى فاطمه

افشارزاده زرندى فاطمه

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
عربپور داهوئى عارفه

عربپور داهوئى عارفه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيمى سيريزى

ابراهيمى سيريزى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اثنا عشرى كهنوجى فهيمه

اثنا عشرى كهنوجى فهيمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نوبهار

نوبهار

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ايرانى فتح ابادى رضا

ايرانى فتح ابادى رضا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جماليزاده تاج ابادى آتنا

جماليزاده تاج ابادى آتنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محسنى بابعبدانى فاطمه

محسنى بابعبدانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جماليزاده بها ابادى فاطمه

جماليزاده بها ابادى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدى اسمعيل ابادى الهه

احمدى اسمعيل ابادى الهه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منصورى زرندى

منصورى زرندى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اسمعيلى محمد سعيد

اسمعيلى محمد سعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فلاحى زرندى فاطمه

فلاحى زرندى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خسروى زرندى

خسروى زرندى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
ميرزائى حتكنى سجاد

ميرزائى حتكنى سجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
چراغى زرندى

چراغى زرندى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عرب پور داهوئى زهرا

عرب پور داهوئى زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عباس زاده شعبجره فائزه

عباس زاده شعبجره فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عليزاده بابتنگلى

عليزاده بابتنگلى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عباس زاده فتح ابادى

عباس زاده فتح ابادى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرزالى

ميرزالى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
يزدانى زرندى راحيل

يزدانى زرندى راحيل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى اعظم السادات

حسينى اعظم السادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كارگر محمد ابادى

كارگر محمد ابادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ضياالدينى دشتخاكى حديث

ضياالدينى دشتخاكى حديث

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ضيالدينى زهرا

ضيالدينى زهرا

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
تدين زهرا

تدين زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رشيدى نعيم ابادى

رشيدى نعيم ابادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گلستانى الهام

گلستانى الهام

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ابراهيمى زرندى فاطمه

ابراهيمى زرندى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسلامى على ابادى محمد امين

اسلامى على ابادى محمد امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
منصورى زرندى

منصورى زرندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ستارند عليرضا

ستارند عليرضا

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زارعى محمد حسين

زارعى محمد حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گلستانى

گلستانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعى محمد ابراهيم

زارعى محمد ابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عربپور

عربپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقى تاج ابادى

خالقى تاج ابادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سعيدى رشك عليا

سعيدى رشك عليا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
منصورى بابهوتك

منصورى بابهوتك

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن زاده فاطمه

حسن زاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زعيم باشى زرندى

زعيم باشى زرندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلاجقه

سلاجقه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پور حسينى

پور حسينى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عرب پور فاطمه

عرب پور فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ضياالدينى

ضياالدينى

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جماليزاده بهاابادى محمد

جماليزاده بهاابادى محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى سيريزى طيبه

جعفرى سيريزى طيبه

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهمن فاطمه

بهمن فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هنرى

هنرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهدوى فر حسين

مهدوى فر حسين

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خير خواه فائزه

خير خواه فائزه

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعيدى محدثه

سعيدى محدثه

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غنى زاده

غنى زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دماوندى

دماوندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كردى

كردى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيمى زرندى ناديا

ابراهيمى زرندى ناديا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
متصدى زاده ليلا

متصدى زاده ليلا

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منصورى مهلا

منصورى مهلا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امراللهى فاطمه

امراللهى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على بيگى جواد

على بيگى جواد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فروغى

فروغى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مختارى سجاد

مختارى سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسلامى طاهره

اسلامى طاهره

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليخانى سودابه

عليخانى سودابه

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تراب زاده

تراب زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نخعى

نخعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يزدانى احمد ابادى

يزدانى احمد ابادى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عربپور ازاده

عربپور ازاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسلامى نژاد فاطمه

اسلامى نژاد فاطمه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افضل

افضل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصفهانى زاده

اصفهانى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى اسماعيل

محمدى اسماعيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عربپور على

عربپور على

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى فاطمه السادات

حسينى فاطمه السادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضازاده على

رضازاده على

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمود زاده ساناز

محمود زاده ساناز

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ثمره قاسم محمد مهدى

ثمره قاسم محمد مهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى اسمعيل ابادى

احمدى اسمعيل ابادى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفر زاده

جعفر زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده رضا

عليزاده رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن خانى دولت ابادى محمد رسول

حسن خانى دولت ابادى محمد رسول

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار فاطمه

افشار فاطمه

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
ضياالدينى

ضياالدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تهامى پور زرندى

تهامى پور زرندى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد تقى زاده

محمد تقى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
سردارى

سردارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عربپور

عربپور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهيمى زهرا

ابراهيمى زهرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى زاده محسن

مهدى زاده محسن

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهر يزاده محمد حسن

طاهر يزاده محمد حسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكبرى فاطمه

اكبرى فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تهامى

تهامى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سپهرى الهام

سپهرى الهام

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
نخعى فاطمه

نخعى فاطمه

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-محل تحصيل راور

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
عربپور

عربپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رستمى فاطمه

رستمى فاطمه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زرباف

زرباف

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رحمانى زهرا

رحمانى زهرا

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دانا حسين

دانا حسين

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:10:24 AM