خسروشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خسروشاه

شيخى كردآباد

شيخى كردآباد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
كافى خسروشاهى

كافى خسروشاهى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكبر زاده خسروشاهى

اكبر زاده خسروشاهى

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضازاده خسروشاهي فاطمه

رضازاده خسروشاهي فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حنفى لاهيجان

حنفى لاهيجان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جباريلر خسروشاهى

جباريلر خسروشاهى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاضى زاده خسروشاهى

قاضى زاده خسروشاهى

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مقرب خسروشاهى

مقرب خسروشاهى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدالهى خردمند

عبدالهى خردمند

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمي خسروشاهي صابر

رحيمي خسروشاهي صابر

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لوحى خسروشاهى

لوحى خسروشاهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعوري خسروشاهي فايزه

شعوري خسروشاهي فايزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صمصامى خسروشاهى

صمصامى خسروشاهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيرانى

حيرانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امين زاده

امين زاده

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طهماسبى كلجاهى

طهماسبى كلجاهى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:44:44 PM
Menu