صوفيان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر صوفيان

بهشتى

بهشتى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:28:58 PM
Menu