اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اهر

عبدالهي زهرا

عبدالهي زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
ستارپور نسيم

ستارپور نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سيفي معصومه

سيفي معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كوچه باغي ماهرخ

كوچه باغي ماهرخ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
همايي شميم

همايي شميم

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بايبوردي فاطمه

بايبوردي فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صدقي ثمين

صدقي ثمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسمعيل پور كقال

اسمعيل پور كقال

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عطاپورفرد بتول

عطاپورفرد بتول

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ابراهيمي صبا

ابراهيمي صبا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودعليلو

محمودعليلو

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خلجى

خلجى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اصغرزاده ندا

اصغرزاده ندا

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ابراهيمي نفيسه

ابراهيمي نفيسه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمودابادي مهرناز

محمودابادي مهرناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى كولانى جديد

محمدى كولانى جديد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ژاله شيما

ژاله شيما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدقمى

سيدقمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هادي زهرا

هادي زهرا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علمى

علمى

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسف زاده اهرى

يوسف زاده اهرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصغرزاده

اصغرزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن پوركاشاني شراره

حسن پوركاشاني شراره

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدري شنقوش اباد ارزو

حيدري شنقوش اباد ارزو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يحيى پور

يحيى پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمي سيما

قاسمي سيما

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قراچورلو

قراچورلو

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيابي فاطمه

سيابي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شامى

شامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجارزاده اهرى

نجارزاده اهرى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علي زاده رقيه

علي زاده رقيه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعودى ريحان

مسعودى ريحان

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبادى چاپان

عبادى چاپان

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زمان

زمان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع توكلي پريسا

زارع توكلي پريسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خانبازى حاج عيوضلو

خانبازى حاج عيوضلو

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليزاده زينب

عليزاده زينب

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جمال زاده ابريقى اهر

جمال زاده ابريقى اهر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كاغذچى

كاغذچى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهكار لاچين

شاهكار لاچين

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اكبرزاده آقبلاغ

اكبرزاده آقبلاغ

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 5:21:23 PM
Menu