پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر پلدشت

اسماعيل زاده نگين

اسماعيل زاده نگين

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
عليزادگان

عليزادگان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
احمدنژاد فاضله

احمدنژاد فاضله

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
بابازاده احسان

بابازاده احسان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
غفارپورفتاحي هادي

غفارپورفتاحي هادي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
جعفرزاده

جعفرزاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سليمان نژاد سجاد

سليمان نژاد سجاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
هندويي عرب احمد

هندويي عرب احمد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
آذرمهر

آذرمهر

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
عابدين زاده

عابدين زاده

زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاظمي مرتضي

كاظمي مرتضي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيخكانلو

شيخكانلو

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جبرئيلى

جبرئيلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محرم نژاد زهرا

محرم نژاد زهرا

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مجيدى مغانجوقى

مجيدى مغانجوقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمان زاده

سليمان زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:28:24 AM
Menu