خوراسگان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خوراسگان

قادري فاطمه

قادري فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
رنجبربهارانى

رنجبربهارانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
شهابي بهاره

شهابي بهاره

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
چمني زهره

چمني زهره

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرايى

زهرايى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسلامي متينه

اسلامي متينه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادي خونساركي ناهيد

مرادي خونساركي ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طباطبايي نژاد زهراالسادات

طباطبايي نژاد زهراالسادات

مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زراعت دوست

زراعت دوست

مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسمعيلي فاطمه

اسمعيلي فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كهزادي شيرين

كهزادي شيرين

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پاك مهر

پاك مهر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رشته بركارسفلي مينا

رشته بركارسفلي مينا

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مشتاقيان زهرا

مشتاقيان زهرا

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاه محمدي نيلوفر

شاه محمدي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميني ثمين

اميني ثمين

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صدرى

صدرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اطرج مريم

اطرج مريم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدري مورناني پريسا

حيدري مورناني پريسا

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سامي عسل

سامي عسل

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عرب زاده سعيده

عرب زاده سعيده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مباشرپور

مباشرپور

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يوسفي گورتي ماه منير

يوسفي گورتي ماه منير

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اخوان شريف

اخوان شريف

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سير

سير

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معتمدي محمدابادي مهشيد

معتمدي محمدابادي مهشيد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
معيني مهشاد

معيني مهشاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حيدري رامشه جميله

حيدري رامشه جميله

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كماجيان زهرا

كماجيان زهرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابون فهيمه السادات

ابون فهيمه السادات

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مولوي زاده فاطمه

مولوي زاده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راضي فرناز

راضي فرناز

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمي قهجاورستاني زهرا

قاسمي قهجاورستاني زهرا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفوى

صفوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سبحاني مريم

سبحاني مريم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
جعفري كيچي يي نيلوفر

جعفري كيچي يي نيلوفر

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رشنوصادقي سميه

رشنوصادقي سميه

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسماعيليان مهتاب

اسماعيليان مهتاب

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حاجي جاني الهام

حاجي جاني الهام

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نجفي فرشته

نجفي فرشته

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صهبا كيانا

صهبا كيانا

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفري زوردجاني نسرين

صفري زوردجاني نسرين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاظمي شبنم

كاظمي شبنم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هراتيان

هراتيان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كشانى

كشانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ضيايى

ضيايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شماعيل

شماعيل

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدامى

خدامى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رباني خوراسگاني هدا

رباني خوراسگاني هدا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ضيايي بهاره

ضيايي بهاره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زماني مهسا

زماني مهسا

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقري جبلي فاطمه

باقري جبلي فاطمه

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملايي زردنجاني فاطمه

ملايي زردنجاني فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبران نگين

رنجبران نگين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گرامى

گرامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زرسنج

زرسنج

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاجي عبداللهي مريم

حاجي عبداللهي مريم

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خجسته خو محدثه

خجسته خو محدثه

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيرانى

شيرانى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيرعليان

شيرعليان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هداييان

هداييان

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفري فشاركي فاطمه

جعفري فشاركي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بني طباكوپايي شكوه السادات

بني طباكوپايي شكوه السادات

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بدخشيان سميراسادات

بدخشيان سميراسادات

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رياحي نسب الهه

رياحي نسب الهه

علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حقيقت نژاد مهرنوش

حقيقت نژاد مهرنوش

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مومني هفشويه پريسا

مومني هفشويه پريسا

فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هوايى

هوايى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساداتى

ساداتى

مهندسي صنايع -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيف اللهي مريم

سيف اللهي مريم

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقاني مريم

دهقاني مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توانگر متينه

توانگر متينه

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبوديت عليا

عبوديت عليا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بنكدارچيان مطهره

بنكدارچيان مطهره

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سراييان شادي

سراييان شادي

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
درخشنده

درخشنده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تفضلى زاده

تفضلى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملكوتى خواه

ملكوتى خواه

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفدريان

صفدريان

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي پالايش -خميني شهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الماسيان ثمين

الماسيان ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقاني گيشي عاطفه

دهقاني گيشي عاطفه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قايداميني هاروني مريم

قايداميني هاروني مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واعظشهرستاني پرديس

واعظشهرستاني پرديس

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاتمي غريب وند زينب

حاتمي غريب وند زينب

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعيلي قهساره زينب

اسماعيلي قهساره زينب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تات

تات

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوي مورناني فاطمه السادات

موسوي مورناني فاطمه السادات

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسيني كوپايي محدثه

حسيني كوپايي محدثه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايي نيلوفر

رضايي نيلوفر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاتحي محمدحسين

فاتحي محمدحسين

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مونسيان اصفهاني فاطمه

مونسيان اصفهاني فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعان

زارعان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمانيان

سلمانيان

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تميزى

تميزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نايبيان راضيه

نايبيان راضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محموديان اصفهاني بنفشه

محموديان اصفهاني بنفشه

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعي گشيري فاطمه

زارعي گشيري فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلماني زهرا

سلماني زهرا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بي ريا مهديس

بي ريا مهديس

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرمحمدي يگانه

ميرمحمدي يگانه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينيان

حسينيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
استكى

استكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاج اكبرى

حاج اكبرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شركت

شركت

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برهاني نيلوفر

برهاني نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زلالي مهسا

زلالي مهسا

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسي ناهيد

عباسي ناهيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقاني سميرا

دهقاني سميرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فنايى

فنايى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بذر افشان

بذر افشان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى مهر

سعيدى مهر

علوم كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاضى اف

قاضى اف

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بناكار

بناكار

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يزديان دهكردي هانيه

يزديان دهكردي هانيه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسفي ريحانه

يوسفي ريحانه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نريماني زمان ابادي ساجده

نريماني زمان ابادي ساجده

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وعيدى

وعيدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جزايرى

جزايرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پرهيز كار

پرهيز كار

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مباركه

مباركه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طورانى

طورانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاهمرادي سارا

شاهمرادي سارا

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ريسمان چيان مريم

ريسمان چيان مريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باطني نوشين

باطني نوشين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبري جبلي فاطمه

اكبري جبلي فاطمه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پزوه مريم

پزوه مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيل چيان پرديس

نيل چيان پرديس

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يحيى آبادى

يحيى آبادى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طلابى

طلابى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حق شناس مولود

حق شناس مولود

تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ايزدخواه مهشاد

ايزدخواه مهشاد

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهابي محمدابادي سميرا

شهابي محمدابادي سميرا

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضازاده

رضازاده

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسعلى راهدادى

عباسعلى راهدادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى باقريان

حاجى باقريان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمي بهناز

قاسمي بهناز

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قربانيان كردابادي مرضيه

قربانيان كردابادي مرضيه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلابدار

گلابدار

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاديپور

هاديپور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يوسفي زاده ناييني ليلا

يوسفي زاده ناييني ليلا

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضوان نسيم

رضوان نسيم

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علي زاده اصفهاني ستاره

علي زاده اصفهاني ستاره

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهاجرى

مهاجرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسايي شبنم

موسايي شبنم

مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جلواني مهشاد

جلواني مهشاد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمدي زهرا

محمدي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فروغي ابري زهرا

فروغي ابري زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسلامى فرد

اسلامى فرد

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حوضماهي ريحانه

حوضماهي ريحانه

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شوقى سامانى

شوقى سامانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عندليب

عندليب

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قدم زن

قدم زن

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 2:57:48 AM
Menu