اهواز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اهواز

على عبدى زاده

على عبدى زاده

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ابراهيمى نصر

ابراهيمى نصر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اميد پور

اميد پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -قزوين /شهرصنعتي البرز/-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ارجي الهام

ارجي الهام

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كوتي سارا

كوتي سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
متقي مهسا

متقي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ايتي پور فاطمه

ايتي پور فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قنواتي مبينا

قنواتي مبينا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خوش راه

خوش راه

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اورك

اورك

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدي نسب عصمت

اسدي نسب عصمت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفري كهيش پرديس

صفري كهيش پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جليليان مريم

جليليان مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خرم زاده

خرم زاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لبيب زاده

لبيب زاده

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محب ال عبا مهشيد

محب ال عبا مهشيد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پاپن

پاپن

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
الماسي مرجان

الماسي مرجان

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ساري زاده گيلويي سمانه

ساري زاده گيلويي سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اميني سپيده

اميني سپيده

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لعل دولت آباد

لعل دولت آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اميري شيرين

اميري شيرين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مشكورنيا منا

مشكورنيا منا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صالح

صالح

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوربخش پرديس

نوربخش پرديس

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ال محمد سيدارمان

ال محمد سيدارمان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كريمي بيرگاني اذين

كريمي بيرگاني اذين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عطوي اتنا

عطوي اتنا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى بابادى

احمدى بابادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طالبى شوشتريان

طالبى شوشتريان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رباط كريمى

رباط كريمى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غضنفر مونس

غضنفر مونس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افتخار امين

افتخار امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موسوي سيده نگين

موسوي سيده نگين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باوى

باوى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باغنده

باغنده

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صحت نژاد ايگين

صحت نژاد ايگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتاحي ثنا

فتاحي ثنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ديلماني محمد

ديلماني محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهان بين ثمين

جهان بين ثمين

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پرويزى آلمانى

پرويزى آلمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهادرى بيرگانى

بهادرى بيرگانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طهرانى پور

طهرانى پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجتبي زاده سيده سحر

مجتبي زاده سيده سحر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمديان الهه

محمديان الهه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ترخوانه

ترخوانه

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتحى اهوازى

فتحى اهوازى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوش نويسان مهرنوش

خوش نويسان مهرنوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعدي سها

سعدي سها

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حميدي كوثر

حميدي كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خالدى

خالدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدزاده مريم

محمدزاده مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرهي رويان

فرهي رويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راهي مالكي فواد

راهي مالكي فواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شيري اكرم

شيري اكرم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برهان

برهان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى پرچستانى

محمدى پرچستانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انصاري دزفولي بهنام

انصاري دزفولي بهنام

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فدايي حيدري الهه

فدايي حيدري الهه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاه پورى

شاه پورى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نصارى پوزه

نصارى پوزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گنج

گنج

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نقاش مهدخت

نقاش مهدخت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيخا سروش

كيخا سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باراني تمبي مهشيد

باراني تمبي مهشيد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بابك پور ساينا

بابك پور ساينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اقايي مطهره

اقايي مطهره

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيل درار شبنم

نيل درار شبنم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفاخواه

صفاخواه

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبري مينا

اكبري مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بختياري نسترن

بختياري نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمي نيا فاطمه

فاطمي نيا فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صفري نويد

صفري نويد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيلي فرشته

اسماعيلي فرشته

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چنگيزى

چنگيزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مشهديزاده

مشهديزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الهائى

الهائى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادي امير

مرادي امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدي بهاره

احمدي بهاره

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باستاني شورانگيز

باستاني شورانگيز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باوى

باوى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوي سيده شبنم

موسوي سيده شبنم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
استادچيني گر زهرا

استادچيني گر زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشيدي پريسا

رشيدي پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شريف نژاد فرزين

شريف نژاد فرزين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بيژني پرديس

بيژني پرديس

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابوفتيله نژاد هدي

ابوفتيله نژاد هدي

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بويري سارا

بويري سارا

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سياحي خالد

سياحي خالد

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كهن سال

كهن سال

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ماهورام مشهدى

ماهورام مشهدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاضلى علوانى

فاضلى علوانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جلاليان لركى

جلاليان لركى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميديان

اميديان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن زاده سارا

حسن زاده سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارعي عليرضا

زارعي عليرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورى زاده

نورى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مكارم

مكارم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تقى لرستان پور

تقى لرستان پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بداوى

بداوى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهر افشار

مهر افشار

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اقبال كيانى

اقبال كيانى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حيدري سارا

حيدري سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بيت سياح شيدا

بيت سياح شيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داراب پور گلناز

داراب پور گلناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عطايي ثمين

عطايي ثمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بلادي موسوي مرضيه

بلادي موسوي مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسجدى

مسجدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لجم اورك رمه چرى

لجم اورك رمه چرى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قمشيان

قمشيان

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آسبان

آسبان

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وزيري اسفرجاني علي

وزيري اسفرجاني علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدي بهبهاني فاطمه

احمدي بهبهاني فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خيامي زهرا

خيامي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدي صفا

احمدي صفا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جرجرزاده شوشتري سينا

جرجرزاده شوشتري سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ال كثير اسما

ال كثير اسما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سالخورد فاطمه

سالخورد فاطمه

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
داودى

داودى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اب اب زاده زهرا

اب اب زاده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خبازطراحي اناهيتا

خبازطراحي اناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نورعلي زاده كيوان

نورعلي زاده كيوان

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علوي مقدم سيده الهه

علوي مقدم سيده الهه

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشي امين

بخشي امين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گرجيان فاطمه

گرجيان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رابحى

رابحى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اقائى

اقائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لركى بختيارى نژاد

لركى بختيارى نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انداوه

انداوه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مكى پور

مكى پور

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن وند فرهاد

حسن وند فرهاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاظمي نازنين

كاظمي نازنين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گرمسيري وحيد

گرمسيري وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيخي ياسمن

شيخي ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جواديه علي

جواديه علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكوهي نسب مهتاب

شكوهي نسب مهتاب

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طرفي فايز

طرفي فايز

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مزرعه ريحانه

مزرعه ريحانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افشار

افشار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيوان راد مهدي

كيوان راد مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مروتي مهديس

مروتي مهديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خواجوي غلامرضا

خواجوي غلامرضا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كاشفي پوردزفولي سيده مرجان

كاشفي پوردزفولي سيده مرجان

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبايي باقري سيده مريم

عبايي باقري سيده مريم

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ضياغم علي

ضياغم علي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زاده عطار

زاده عطار

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كماهى

كماهى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرابي زاده محمدكاظم

ميرابي زاده محمدكاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رادمهر كامران

رادمهر كامران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساجدي نژاد محمد

ساجدي نژاد محمد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جليلي سميرا

جليلي سميرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدي پور ياسين

مهدي پور ياسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خليليان

خليليان

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارفعى

ارفعى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تدين نيا

تدين نيا

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقري طادي فرناز

باقري طادي فرناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خندلي علي

خندلي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدرتي نيلوفر

قدرتي نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابوحميدي فاطمه

ابوحميدي فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داودي نرجس

داودي نرجس

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمرى

كمرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابادى سوراب

بابادى سوراب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرعشى

مرعشى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آلاله

آلاله

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ساكيان دزفولى نژاد

ساكيان دزفولى نژاد

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فطيسى

فطيسى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باراني بهار

باراني بهار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حقيقي جيران

حقيقي جيران

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سراج محمد

سراج محمد

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پژوهنده سيدحسام

پژوهنده سيدحسام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نواح عليرضا

نواح عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقيبي سارينا

نقيبي سارينا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايرج دوست

ايرج دوست

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طبيب

طبيب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الاسوند

الاسوند

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ماهرزاده

ماهرزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هديه زاده محمدرضا

هديه زاده محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمان سامان

زمان سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفعتي نيما

رفعتي نيما

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سواعدى

سواعدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آهن كوب نژاد

آهن كوب نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفرى كيش

صفرى كيش

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غاوى نژاد

غاوى نژاد

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسى على

موسى على

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى كهيش

صالحى كهيش

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزازى

رزازى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى بالسينى

موسوى بالسينى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جيشى

جيشى

حسابداري -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اهل شاخه

اهل شاخه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شجاعي برجويي سجاد

شجاعي برجويي سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارجمندنيا مهدي

ارجمندنيا مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نبهاني هانيه

نبهاني هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رياحي فاطمه

رياحي فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسيني پور علي

حسيني پور علي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عيسى نژاد

عيسى نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمالى نژاد

شمالى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شوشيان

شوشيان

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى سردابى

محمدى سردابى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قطبى پور

قطبى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال پور

جمال پور

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوركرم سيدگان

پوركرم سيدگان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آغاجريان

آغاجريان

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالمى راهى

سالمى راهى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمى نژاد

سليمى نژاد

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
البوشهباز

البوشهباز

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بريحى

بريحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوذرپور

نوذرپور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جادرى

جادرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عجم علي

عجم علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شالو هادي

شالو هادي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدي كيوان

اسدي كيوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناسوتي عارف

ناسوتي عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محجوب عادل

محجوب عادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابادي ارمان

بابادي ارمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكويي بروجني گلشن

نيكويي بروجني گلشن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفي نيا رضا

شريفي نيا رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهبهاني شايان

بهبهاني شايان

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقدم زاده

مقدم زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على مردانى

على مردانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عكوش ناديا

عكوش ناديا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسديان دهكردى

اسديان دهكردى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چوبدار

چوبدار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اعلائى

اعلائى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاريان

غفاريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى گاميزجى

رشيدى گاميزجى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پور منصورى

پور منصورى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخ پور

شيخ پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهاجر

مهاجر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صافى

صافى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرواز

پرواز

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باندرى

باندرى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيان پور

كيان پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موحدي فاطمه

موحدي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مظفري نيما

مظفري نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كياني قلعه سردي زهرا

كياني قلعه سردي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طبيبي مهسا

طبيبي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضيايي كجباف امين

ضيايي كجباف امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانتري فروغ

كلانتري فروغ

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنجري مصطفي

سنجري مصطفي

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشيديان مهشيد

رشيديان مهشيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ممبيني افروز

ممبيني افروز

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوي نور عاطفه

موسوي نور عاطفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دارابي مريم

دارابي مريم

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لطفعلي اينه حسين

لطفعلي اينه حسين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقامى

مقامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هامدپور

هامدپور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باوير

باوير

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوله زاده

طوله زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصلاحى

اصلاحى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى راد

كريمى راد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبزعلى زاده

سبزعلى زاده

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قشنى

قشنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورشمسا

پورشمسا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نبهان آبادى

نبهان آبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عيدي نژادخرم ابادي مهشيد

عيدي نژادخرم ابادي مهشيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورچيني پدرام

پورچيني پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مردحلاج منصوره

مردحلاج منصوره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسبي مهسا

طهماسبي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوي سيده منا

موسوي سيده منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيرزادي پارسيا

شيرزادي پارسيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوان منا

جوان منا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبادي ساقي

عبادي ساقي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باوي حسن پوري مينا

باوي حسن پوري مينا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قرباني نسترن

قرباني نسترن

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
لك نگين

لك نگين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتي نژاد رز

نعمتي نژاد رز

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى نيا

عباسى نيا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موگهى

موگهى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلفى اهوازى

دلفى اهوازى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پشم فروش

پشم فروش

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مفاخرزاده

مفاخرزاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سخراوى

سخراوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زبيدى

زبيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوى عبداله زاده

موسوى عبداله زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسيمى

نسيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صاكى

صاكى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چراغيان

چراغيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرزاده

قنبرزاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلابي اتنا

گلابي اتنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مدني سارا

مدني سارا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمالي گندماني پروانه

جمالي گندماني پروانه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لويمي اديب

لويمي اديب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصوري منش الهام

منصوري منش الهام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدي اصل ميثاق

محمدي اصل ميثاق

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عنافجه سعيد

عنافجه سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دستگير سارا

دستگير سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطاشته

عطاشته

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شوراب

شوراب

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيوق

عيوق

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى عشايرى

اسدى عشايرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگرپور

عسگرپور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بالدى

بالدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مثنوى

مثنوى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حلمى

حلمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بدوى

بدوى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حريزواى

حريزواى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مختارى گندمانى

مختارى گندمانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محب ال عبا هومن

محب ال عبا هومن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فضيلت پور محمدامين

فضيلت پور محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدي زهرا

عابدي زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودي مهسا

محمودي مهسا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسويون سيده مهرناز

موسويون سيده مهرناز

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهرخاني علي

طاهرخاني علي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشرف پور

اشرف پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قارى

قارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى خوئى

احمدى خوئى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منجزى پور

منجزى پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالهى راد

عبدالهى راد

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شمس

شمس

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرفراز

سرفراز

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شجيرات ندا

شجيرات ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داودي محمدرضا

داودي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحماني فريناز

رحماني فريناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بختياري نژاد مهشيد

بختياري نژاد مهشيد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جليليان مهسا

جليليان مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامي پرنيا

بهرامي پرنيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاويي سرچقا زهره

كاويي سرچقا زهره

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امامي نگار

امامي نگار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدي پور مينا

مهدي پور مينا

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طباطبايي مناالسادات

طباطبايي مناالسادات

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امامى

امامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بگطاعى زاده

بگطاعى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرلك

سرلك

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جرفى

جرفى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاطون

فلاطون

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ديندامال

ديندامال

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى نژادستا

رحيمى نژادستا

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بنوره

بنوره

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرمين

آرمين

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخى ده چنارى

شيخى ده چنارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محبى فر

محبى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چرامين

چرامين

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى بيرگانى

قنبرى بيرگانى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مالچى

مالچى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بدوى بنى طرف

بدوى بنى طرف

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نورى ممبينى

نورى ممبينى

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادري فر پرهام

نادري فر پرهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميري بختياري زهرا

اميري بختياري زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناهيدي نازنين

ناهيدي نازنين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرآبى

ميرآبى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنوره

بنوره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوتى

كوتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منيشداوى

منيشداوى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داعى

داعى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گندلى ايستادگى

گندلى ايستادگى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامى باباحيدرى

بهرامى باباحيدرى

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاويدفر

جاويدفر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستمى آلخورشيد

رستمى آلخورشيد

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كبريتى بقال

كبريتى بقال

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زالكى

زالكى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيرايه

پيرايه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبياوى

عبياوى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابوعلى

ابوعلى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارعي حميدرضا

زارعي حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوي مريم

موسوي مريم

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ايدني پويا

ايدني پويا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدي نگار

احمدي نگار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
چهرازى

چهرازى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهاوى

مهاوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ضيائى كجباف

ضيائى كجباف

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پشتيبان

پشتيبان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سورى

سورى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيف السادات

سيف السادات

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نخودى

نخودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
همايونپور

همايونپور

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كعب عمير

كعب عمير

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ريشهري احسان

ريشهري احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيان پور بزرگمهر

كيان پور بزرگمهر

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قايدي بارده مهتاب

قايدي بارده مهتاب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرواني عماد

مرواني عماد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدي نسب سيده سارا

مهدي نسب سيده سارا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معرف دزفولى

معرف دزفولى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصلحى فر

مصلحى فر

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جابريان اصل

جابريان اصل

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خداكرمى

خداكرمى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يگانه زاده

يگانه زاده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آرياپور

آرياپور

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طرفى زويرى

طرفى زويرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كردانى

كردانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ممبنى

ممبنى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايگدر

ايگدر

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلستانى پور

گلستانى پور

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ساكي مهي

ساكي مهي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصوري ارمان

منصوري ارمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسكندري مينا

اسكندري مينا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهاب پور

شهاب پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيخ ميرى

شيخ ميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ظهراب زاده

ظهراب زاده

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لاربى خشت

لاربى خشت

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى بنى

سليمى بنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ممبينى

ممبينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ياعلى

ياعلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسويان

موسويان

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعادتمند طهرانى

سعادتمند طهرانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هلالى

هلالى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شفيعيان

شفيعيان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائيان اميرى

رضائيان اميرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعيديان سيدمحمدصادق

سعيديان سيدمحمدصادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاوياني مهسا

كاوياني مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منجزي سيمين

منجزي سيمين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناجى راد

ناجى راد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طباطبائى

طباطبائى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تاج گردون

تاج گردون

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مشرف قهفرخى

مشرف قهفرخى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكرمى

اكرمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كردانى

كردانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاه كرم زاده

شاه كرم زاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاكاعيد

كاكاعيد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مكوندى

مكوندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موحد

موحد

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مدحجاوى

مدحجاوى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهزادمنش

بهزادمنش

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دغلاوى نژاد

دغلاوى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمديان مرضيه

محمديان مرضيه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عصاره زادگان دزفولي محمدحسين

عصاره زادگان دزفولي محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مولاي حويزه ميعاد

مولاي حويزه ميعاد

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هولاگويي محمدرضا

هولاگويي محمدرضا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خطيبى

خطيبى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوروزى دهناشى

نوروزى دهناشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بگعان

بگعان

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسيمي مهدي

نسيمي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شهبازي پروانه

شهبازي پروانه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باجى

باجى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبداله پور تراضى نيا

عبداله پور تراضى نيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نگرائى

نگرائى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حردانى

حردانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سوارى پور

سوارى پور

علوم تربيتي -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
طرفى صالحى

طرفى صالحى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موسوى ممبينى

موسوى ممبينى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پويان فر

پويان فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صوفيوند

صوفيوند

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پيربابا

پيربابا

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الهى پور

الهى پور

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سرخى

سرخى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهداروند

بهداروند

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افشارفر

افشارفر

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فردوسيان

فردوسيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيدمشهدى

سيدمشهدى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرونى

زهرونى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:02:55 PM
Menu