كنارتخته

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كنارتخته

محمدخانى شبانكاره

محمدخانى شبانكاره

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:19:59 AM
Menu