هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر هشتگرد

رجبي تركماني علي

رجبي تركماني علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
معدني پور توحيد

معدني پور توحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
ذوالفقاري حسين

ذوالفقاري حسين

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
عظيمي پريسا

عظيمي پريسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
كتابي معصومه

كتابي معصومه

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

6سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
رسولي جوريابي صالح

رسولي جوريابي صالح

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
توده زعيم فاطمه

توده زعيم فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سادات رسول سيده زينب

سادات رسول سيده زينب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نظم ده سحر

نظم ده سحر

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
كيان فاطمه

كيان فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ساسانى نژاد

ساسانى نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
درختي اقبلاغ زينب

درختي اقبلاغ زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پرورش ناهيد

پرورش ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبادي اثار پژمان

عبادي اثار پژمان

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

هنر
سرمدي عليرضا

سرمدي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نژادفلاح كيانوش

نژادفلاح كيانوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پاليزدار شيرين

پاليزدار شيرين

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خلخالي رويا

خلخالي رويا

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نوند

نوند

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ونكي معصومه

ونكي معصومه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صادقيان مطهر سيده زهرا

صادقيان مطهر سيده زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آذردار

آذردار

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
افشانى يكنمى

افشانى يكنمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پوردهقان اميد

پوردهقان اميد

حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شاه كرمي ياسر

شاه كرمي ياسر

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قادري سينا

قادري سينا

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سرعتى

سرعتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
معتمدي كيا فايزه

معتمدي كيا فايزه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گودرزي مهرافروز

گودرزي مهرافروز

فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نوراللهي شايان

نوراللهي شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوزعيم

نوزعيم

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
غلامي زهرا

غلامي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معبودي عباس

معبودي عباس

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشوند

رشوند

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پاليزدار مريم

پاليزدار مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزت ور محدثه

عزت ور محدثه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قدسي محمد

قدسي محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاحت پيشه مصطفي

فلاحت پيشه مصطفي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صالح مندى

صالح مندى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي شهرياران -سهندتبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صنمي فرهاد

صنمي فرهاد

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شيردل باش محله حامد

شيردل باش محله حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمديان حسين

احمديان حسين

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
معدني پور مجتبي

معدني پور مجتبي

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كرمي ميرعزيزي سارا

كرمي ميرعزيزي سارا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ساماني پور مهرداد

ساماني پور مهرداد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دولت ابادي جواد

دولت ابادي جواد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اقبالى

اقبالى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خوشخو مهيار

خوشخو مهيار

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پورجنابى

پورجنابى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امين يكنمي فاطمه

امين يكنمي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميرمجيدي نظامي سيدعلي

ميرمجيدي نظامي سيدعلي

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سادات رسول سيده مريم

سادات رسول سيده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لطفي رضا

لطفي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لطفي الهام

لطفي الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارمندپور فاطمه

ارمندپور فاطمه

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناظميان

ناظميان

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افشار

افشار

زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلي زاده عليرضا

قلي زاده عليرضا

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهرعلي زاده حافظه

مهرعلي زاده حافظه

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
افشاراقاجري سيدسينا

افشاراقاجري سيدسينا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آزموده

آزموده

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نخبه زعيم

نخبه زعيم

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افشار

افشار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آذردار

آذردار

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فلاح پور محمدرضا

فلاح پور محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدوى زاده

مهدوى زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
انوشه مطلق فاطمه

انوشه مطلق فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بذرپاچ مهدي

بذرپاچ مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرتاش محمدشريف

مهرتاش محمدشريف

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فلاحتكاري محمد

فلاحتكاري محمد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشار

افشار

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معدنى پور

معدنى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفاخيل

صفاخيل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواندابي فاطمه

خواندابي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معدني پور فاطمه

معدني پور فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامراني مقصود علي

كامراني مقصود علي

مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصورزارع فرشته

منصورزارع فرشته

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقان دهنوي بيتا

دهقان دهنوي بيتا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مقدم داود

مقدم داود

جغرافياي سياسي /امايش ومديريت سياسي فضا/-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
راستار

راستار

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلباز

گلباز

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهين خيل

مهين خيل

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افتخاري نيا زهرا

افتخاري نيا زهرا

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجدي فاطمه

مجدي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرح بخش

فرح بخش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك نژاد

نيك نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

علوم تربيتي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معدني پور پريسا

معدني پور پريسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عاشري محمد

عاشري محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلشنى

گلشنى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلطان پور

سلطان پور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تدين نصرت اباد

تدين نصرت اباد

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فيروز آباد تپه

فيروز آباد تپه

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى فر

منصورى فر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پشنگ پور محمد

پشنگ پور محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصوردهقان محمد

منصوردهقان محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خواجه وند محمدرضا

خواجه وند محمدرضا

فيزيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوه بر

كوه بر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلدار

گلدار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ارمندپيشه

ارمندپيشه

علوم تربيتي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افزود سعادت

افزود سعادت

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يكه روستا فرنوش

يكه روستا فرنوش

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غفاريان

غفاريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه حلي چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناصررنجبر

ناصررنجبر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاحتكار

فلاحتكار

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرانى

مهرانى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاضي ميرسعيد سيدبهرام

قاضي ميرسعيد سيدبهرام

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ادب زاده

ادب زاده

دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بوذرى

بوذرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گلباز

گلباز

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ساسانى نژاد

ساسانى نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمداقازاده محمد

محمداقازاده محمد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زارعكار

زارعكار

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كياروستا

كياروستا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقانى پور

دهقانى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليماني روژين

سليماني روژين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زماني مهران

زماني مهران

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح پور

فلاح پور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوزي نسيم

جوزي نسيم

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كوه خيل

كوه خيل

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهين دهقان

مهين دهقان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيان

كيان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصيريان

نصيريان

زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرربيع

ميرربيع

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهرامي محمد

بهرامي محمد

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضاپور ميلاد

رضاپور ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رجايي المالو بهنام

رجايي المالو بهنام

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قناعتى نژاد

قناعتى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خليفي پرستو

خليفي پرستو

مديريت بازرگاني -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -پرديس اميركبير-كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:10:46 PM
Menu