ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ارسك

معمارى

معمارى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قرباني مسعود

قرباني مسعود

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى بانوى

ابراهيمى بانوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيم كريمى

رحيم كريمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهى

الهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
5/29/2023 2:06:56 AM
Menu