نشتارود

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نشتارود

درويش مفرحى

درويش مفرحى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غلام توبى

غلام توبى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طاهرى توبن

طاهرى توبن

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شهرودبارى

شهرودبارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهپور

فرهپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نشتاابراهيمى

نشتاابراهيمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/29/2023 2:34:56 AM
Menu