برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر برازجان

كريمي معصومه

كريمي معصومه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بحريني نوش افرين

بحريني نوش افرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رنجبر كيوان

رنجبر كيوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حفظ اله نيما

حفظ اله نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گشتاسب كوثر

گشتاسب كوثر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسيني سيدعلي

حسيني سيدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حاجب فرد فاطمه

حاجب فرد فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بنافي فرشاد

بنافي فرشاد

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
اسايش رضا

اسايش رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كرمي محمد

كرمي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سعدابادي مهران

سعدابادي مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مصدق اكبر

مصدق اكبر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قاسمي فاطمه

قاسمي فاطمه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ملكي راد نيلوفر

ملكي راد نيلوفر

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اتابك

اتابك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سراج زاده عليرضا

سراج زاده عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضايى كوشا

رضايى كوشا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادي علي

مرادي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
واحدى مقدم

واحدى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زنگويي فرزاد

زنگويي فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صابرى حقيقى

صابرى حقيقى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دانشگر امين

دانشگر امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اله ياري حامد

اله ياري حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالح احمدى

صالح احمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پاكسرشت

پاكسرشت

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صابر نظراقا

صابر نظراقا

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيادت احمد

سيادت احمد

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زيارتي سعيد

زيارتي سعيد

دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پاسالار

پاسالار

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-شبانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توكلي الهام

توكلي الهام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاپري ثابت مهسا

پاپري ثابت مهسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سراج زاده مريم

سراج زاده مريم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يزدان پرست ابراهيم

يزدان پرست ابراهيم

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سنجري ازاد فاطمه

سنجري ازاد فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بردخوني صادق

بردخوني صادق

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زارع حيدر

زارع حيدر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجرد ياسمن

مجرد ياسمن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى برازجانى

محمدى برازجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسيني سبحان

حسيني سبحان

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عشايرى

عشايرى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سراجي ساناز

سراجي ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خيرانديش ريحانه

خيرانديش ريحانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى نجار

مرادى نجار

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غفورى فرد

غفورى فرد

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اخوان سعيد

اخوان سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مقدم فرد نرگس

مقدم فرد نرگس

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسوي زيارتي سيدمحمدامين

موسوي زيارتي سيدمحمدامين

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سبحاني فروزان

سبحاني فروزان

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شحنه زاد

شحنه زاد

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سجاديان

سجاديان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسمي صادق

قاسمي صادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ذبيحي پور ايوب

ذبيحي پور ايوب

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
افراسيابي مجرد زهرا

افراسيابي مجرد زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-شبانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ارشدى

ارشدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باباعلى

باباعلى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شيردل عاليه

شيردل عاليه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زنگويي هديه

زنگويي هديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اردانه

اردانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
راستى

راستى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهنه زاد سياوش

شهنه زاد سياوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ستوده منش

ستوده منش

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضايي اديبه

رضايي اديبه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اكبري وحيد

اكبري وحيد

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بنوى

بنوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيداري هايده

بيداري هايده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هاشمي پور سيدمسعود

هاشمي پور سيدمسعود

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صمصامي محمدمهدي

صمصامي محمدمهدي

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بحريني امين

بحريني امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيدزرد اميرحسين

بيدزرد اميرحسين

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فخرى

فخرى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين ابادى

حسين ابادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسي فاطمه

عباسي فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمي سجاد

قاسمي سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهبازي سيده فاطمه

شهبازي سيده فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وطن خواه

وطن خواه

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اماره مرجان

اماره مرجان

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سليمي فرزاد

سليمي فرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيدزرد عرفان

بيدزرد عرفان

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اتش روز

اتش روز

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ازادى مقدم

ازادى مقدم

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اذري عباس

اذري عباس

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اذرپرا

اذرپرا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

4سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامى فرد

غلامى فرد

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صابري افسانه

صابري افسانه

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كمالپور

كمالپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهار

بهار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوالفتحي ممتاز انيتا

ابوالفتحي ممتاز انيتا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدشيخي جعفر

عبدشيخي جعفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمصامي سي گل

صمصامي سي گل

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نياكان علي

نياكان علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيك بخش ژاله

نيك بخش ژاله

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاجبى

حاجبى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بنارى

بنارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باهوش

باهوش

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهاندوست الميرا

جهاندوست الميرا

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حقيقت اصغر

حقيقت اصغر

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاپري مقدم فروزان

پاپري مقدم فروزان

دبيري رياضي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جداوى

جداوى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان كللى

دهقان كللى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اقايى

اقايى

تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انتظامى

انتظامى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتمى نژاد

حاتمى نژاد

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزادي مهسا

بهزادي مهسا

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
عباسي عطيبه مسعود

عباسي عطيبه مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدعلي پور بهاره

عبدعلي پور بهاره

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
امينى

امينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميري زهرا

اميري زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شادكاميان

شادكاميان

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاوسى

كاوسى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرپور

حيدرپور

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زبيري رضا

زبيري رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوذري الهه

نوذري الهه

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
درخشان زينب

درخشان زينب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصلائى

مصلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
استوار

استوار

فيزيك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلمان فارسى

سلمان فارسى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن پورقلايي حسين

حسن پورقلايي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يزدان پرست

يزدان پرست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دواني نيلوفر

دواني نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانديده فرخنده

جهانديده فرخنده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
مدرس نيا

مدرس نيا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى پور

مرادى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايي مهديه

رضايي مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقي سودابه

صادقي سودابه

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خواجه محبت

خواجه محبت

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بوستاني ريحانه

بوستاني ريحانه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ثنايي محمدمهدي

ثنايي محمدمهدي

دبيري تاريخ -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شحنه زاد شايسته

شحنه زاد شايسته

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاعى اصل

شجاعى اصل

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
‌جم

‌جم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رادپور

رادپور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالهي ميلاد

عبدالهي ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بحراني رضا

بحراني رضا

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مختاري فريبا

مختاري فريبا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نزارى

نزارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى مقدم

سليمانى مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سهراب پور

سهراب پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شادى

شادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جاهدين محمدى

جاهدين محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كازروني علي

كازروني علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 6:03:38 AM
Menu