دامغان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر دامغان

فرحمند حسين

فرحمند حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
فدايي مريم

فدايي مريم

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ارديانيان شهرزاد

ارديانيان شهرزاد

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اميراكبرى

اميراكبرى

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
منصوريان پگاه

منصوريان پگاه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خاتمي سيده مهديه

خاتمي سيده مهديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صدراللهي محمدرضا

صدراللهي محمدرضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محسني فاطمه

محسني فاطمه

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مسعوديان

مسعوديان

حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خورسي مسعود

خورسي مسعود

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
داوري عباس

داوري عباس

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هراتي اعظم

هراتي اعظم

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابوطالبي اهوانويي فايزه

ابوطالبي اهوانويي فايزه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
طيري دهخوارقاني فاطمه

طيري دهخوارقاني فاطمه

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جالسيان

جالسيان

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باني نسترن

باني نسترن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرماني مهدي

فرماني مهدي

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دادگر زهرا

دادگر زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كاتبي سبحان

كاتبي سبحان

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كاتبى

كاتبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خليل نژادي فاطمه

خليل نژادي فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفري زهرا

صفري زهرا

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرجانى

مرجانى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خليلي نژاد علي

خليلي نژاد علي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محبت پناه افسانه

محبت پناه افسانه

دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميرسيد

ميرسيد

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گريوانى

گريوانى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مطلبى نژاد

مطلبى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاتفى

هاتفى

فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهابي مريم

شهابي مريم

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عموئى

عموئى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صرفى

صرفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلطانيه

سلطانيه

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عليان نژادى

عليان نژادى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرمهدي سيده رقيه

ميرمهدي سيده رقيه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدري كمال

حيدري كمال

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وحيدي فاطمه

وحيدي فاطمه

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لله زاده

لله زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امير احمدى

امير احمدى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فتحعليان

فتحعليان

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على ميرزائى

على ميرزائى

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خورى صالح آبادوئى

خورى صالح آبادوئى

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معبدي نژاد فاطمه

معبدي نژاد فاطمه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دانشفر

دانشفر

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صداقتى

صداقتى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقي نژاد مريم

صادقي نژاد مريم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امينيان اتنا

امينيان اتنا

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
قدرت ابادي احسان

قدرت ابادي احسان

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحعليان پرديس

فتحعليان پرديس

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شجاعي نيا محمدحسين

شجاعي نيا محمدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مظفري ستار

مظفري ستار

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلماني محمد

سلماني محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چوبداري مهرداد

چوبداري مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيكنامي ميثم

نيكنامي ميثم

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قدرت آبادى

قدرت آبادى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسني محمدمهدي

حسني محمدمهدي

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ناهيدي طاهره

ناهيدي طاهره

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قانع پور

قانع پور

مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خرسندى

خرسندى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمد وند فرد

احمد وند فرد

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خادم

خادم

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بنائيان

بنائيان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرآشيانى

شيرآشيانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن بيكى

حسن بيكى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدري نژاد مريم السادات

حيدري نژاد مريم السادات

حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجى زاده

فرجى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير احمدى

امير احمدى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصريان

ناصريان

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كثيريان ايمان

كثيريان ايمان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
صالح نيا

صالح نيا

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرآبادى

جعفرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجب بيكى

رجب بيكى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضى آبادى

رضى آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فغان نژاد زينب

فغان نژاد زينب

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گلابى

گلابى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقى رمضانى

تقى رمضانى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گنابادى

گنابادى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خانزاده

خانزاده

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صرفى

صرفى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسين عليانى

حسين عليانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حاجى پروانه

حاجى پروانه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پهلواني عاطفه

پهلواني عاطفه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
دارابيان بهاره

دارابيان بهاره

صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
5/30/2023 7:00:41 PM
Menu