دولت آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر دولت آبادتربت حيدريه

عسكرى

عسكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمور نيا

تيمور نيا

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 2:30:40 PM
Menu