باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر باخرز

خوشحال

خوشحال

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امام دادي مريم

امام دادي مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشمي نسرين

هاشمي نسرين

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوروزي سميه

نوروزي سميه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيبانى راد

شيبانى راد

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خوافي مسلم

خوافي مسلم

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى كرديانى

جعفرى كرديانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرخوش نفيسه

سرخوش نفيسه

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مودودى ياقوتى

مودودى ياقوتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 4:55:56 PM
Menu