تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تربت حيدريه

عقيقى

عقيقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
محمديان علي

محمديان علي

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صفاري اميرحسين

صفاري اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رحمتي مقدم مينا

رحمتي مقدم مينا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
الهي پرستو

الهي پرستو

مهندسي معماري -دانشگاه يزد-شبانه

6سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
مومن دوست

مومن دوست

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خادمي سيدحميد

خادمي سيدحميد

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سيفي ساناز

سيفي ساناز

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

5سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدي محمدرضا

اسدي محمدرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده مهلا

ابراهيم زاده مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضايي مقدم امير

رضايي مقدم امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رضايي مقدم علي

رضايي مقدم علي

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اويسى

اويسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شجاعي عقيل

شجاعي عقيل

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كوه جاني رضا

كوه جاني رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يوسفى مقدم

يوسفى مقدم

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كاظمي مهدي

كاظمي مهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابريشمي گلبرگ

ابريشمي گلبرگ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيباني فهندري فاطمه

شيباني فهندري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رمضانيان عليرضا

رمضانيان عليرضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زنگنه مينو

زنگنه مينو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خطيبي سيده فرمهر

خطيبي سيده فرمهر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قدوسى

قدوسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اكرادفرزقي تيمور

اكرادفرزقي تيمور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ترشيزي مهرنوش

ترشيزي مهرنوش

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غلامزاده ثاني زينب

غلامزاده ثاني زينب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستمي رنجبر بابك

رستمي رنجبر بابك

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
هادي زاده اغويي سعيد

هادي زاده اغويي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حيدرى فديهه

حيدرى فديهه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
چوپان حميده

چوپان حميده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رجب زاده محمدرضا

رجب زاده محمدرضا

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقدسي مهدخت

اقدسي مهدخت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقري فر فرزانه

باقري فر فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محسن زاده يگانه

محسن زاده يگانه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدالحسين زاده

عبدالحسين زاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هاشمي زاوه محبوبه السادات

هاشمي زاوه محبوبه السادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهاجر علي

مهاجر علي

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خدادادى بيدختى

خدادادى بيدختى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مطبوعى

مطبوعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عابدي هانيه

عابدي هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجاتي منظري اميد

نجاتي منظري اميد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كيارستمى

كيارستمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدي زاده علي

مهدي زاده علي

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلام زاده الياس

غلام زاده الياس

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفرى مقدم

جعفرى مقدم

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فروغى منش

فروغى منش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى فهندرى

عباسى فهندرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
علائى

علائى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيكورفتار

نيكورفتار

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهي مهران

زهي مهران

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خزاعي زاده سمانه

خزاعي زاده سمانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صبوري فرحناز

صبوري فرحناز

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مرادپورسرخ ابادي فرزانه

مرادپورسرخ ابادي فرزانه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تقي زاده مهنه مازيار

تقي زاده مهنه مازيار

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اباد حانيه سادات

اباد حانيه سادات

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جهان شيري رضا

جهان شيري رضا

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وفاخواه سجاد

وفاخواه سجاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيبانى زاوه

شيبانى زاوه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درستگو

درستگو

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بنى اسدى دامسكى

بنى اسدى دامسكى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارعيان خيارى

زارعيان خيارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستمى حاجى آبادى

رستمى حاجى آبادى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مسافر سجاد

مسافر سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ناصري ماجده

ناصري ماجده

دبيري رياضي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سيفي سيمين

سيفي سيمين

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهاجر زهرا

مهاجر زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهنه

بهنه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيخى ازغندى

شيخى ازغندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
منتظريان

منتظريان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
راجي عادله

راجي عادله

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زاهدي ابوالفضل

زاهدي ابوالفضل

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عسكري هاشم

عسكري هاشم

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدپناه نامقي ناهيد

محمدپناه نامقي ناهيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رجب نيا

رجب نيا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يعقوبي رويا

يعقوبي رويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تيموري اميرمحمد

تيموري اميرمحمد

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسيني بنهنگي عطيه سادات

حسيني بنهنگي عطيه سادات

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمديان فايزه

محمديان فايزه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ضيايي سيداميرمحمد

ضيايي سيداميرمحمد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عظيم زاده

عظيم زاده

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پزشكيان

پزشكيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهديان مقدم

مهديان مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ايوبي مهدي

ايوبي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسكندري حصاري ارزو

اسكندري حصاري ارزو

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كفاشان مجتبي

كفاشان مجتبي

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كمبراني مهشيد

كمبراني مهشيد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بهرامى راد

بهرامى راد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيمي محسن

ابراهيمي محسن

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علومي اميد

علومي اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضاييان مرضيه

رضاييان مرضيه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اريش مصطفي

اريش مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سيدالحسيني سيده سارا

سيدالحسيني سيده سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده مقدم

ابراهيم زاده مقدم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كاملي قنبرابادي مهدي

كاملي قنبرابادي مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اتشين صدف مريم

اتشين صدف مريم

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
باقر نژاد

باقر نژاد

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسم زاده كريمي علي

قاسم زاده كريمي علي

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورقربان

پورقربان

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسنى خوشدره گى

حسنى خوشدره گى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عصاران

عصاران

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ارگنجي تهمينه

ارگنجي تهمينه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خوش ايندسيوكي زهرا

خوش ايندسيوكي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صبوري جلال

صبوري جلال

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسن زاده نامقى

محسن زاده نامقى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفرى فروتقه

صفرى فروتقه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پيمائيان بحرى

پيمائيان بحرى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بلبل تربتى

بلبل تربتى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صابري اميررضا

صابري اميررضا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گشايشى

گشايشى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سياح هراتى

سياح هراتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كارگذار علي

كارگذار علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن پور محمدجعفر

حسن پور محمدجعفر

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رجبى دهبر زوئى

رجبى دهبر زوئى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معلمي مهسا

معلمي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستوده سهل ابادي ناهيد

ستوده سهل ابادي ناهيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كرباسي فاطمه

كرباسي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدنياسيوكي مژگان

محمدنياسيوكي مژگان

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدي فاطمه

محمدي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهباز

شهباز

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آبار

آبار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
واحدى مقدم

واحدى مقدم

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شفيق نامقي زهره

شفيق نامقي زهره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زاهدي مرضيه

زاهدي مرضيه

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مطهري نگار

مطهري نگار

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رستمى آغوى

رستمى آغوى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضايى كاريزكى

رضايى كاريزكى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نفتى

نفتى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خطيب زاده

خطيب زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملك زاده

ملك زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجى نيا بايگى

حاجى نيا بايگى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبريان

اكبريان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خاكشور

خاكشور

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ناطقى

ناطقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زبردست

زبردست

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شركت شرمين

شركت شرمين

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صاحبي سرخ ابادي شوكت

صاحبي سرخ ابادي شوكت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى حصارى

رحيمى حصارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فولاد

فولاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حداد حسنى

حداد حسنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روشنگر

روشنگر

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يعقوبي مهناز

يعقوبي مهناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاتاري محمدرضا

تاتاري محمدرضا

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدي زرمهري مرتضي

اسدي زرمهري مرتضي

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباس على سنگسرى

عباس على سنگسرى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آذريان

آذريان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رشيدى نژاد

رشيدى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسي خوشدرگي اميرحسين

عباسي خوشدرگي اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسكرنژاد

عسكرنژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهامى

سهامى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داورانى

داورانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسيني سيده فهيمه

حسيني سيده فهيمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شفيعي نژاد مجيد

شفيعي نژاد مجيد

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روان بخش فايزه

روان بخش فايزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده محمدرضا

محمدزاده محمدرضا

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدوقي زاده مسعود

صدوقي زاده مسعود

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
غلام پور فايزه

غلام پور فايزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فربودى

فربودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوش روى

خوش روى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحي منظري حسن

صالحي منظري حسن

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قنبري زاده سارا

قنبري زاده سارا

دبيري رياضي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقي زرمهري مصطفي

صادقي زرمهري مصطفي

مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروي شستاني فهيمه

خسروي شستاني فهيمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صنوبرى صنوبرى

صنوبرى صنوبرى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهى

الهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اشرفى زاوه

اشرفى زاوه

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قائمى طلب

قائمى طلب

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فردى

فردى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبرپور بورى آبادى

اكبرپور بورى آبادى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقدم حانيه

مقدم حانيه

كارشناسي فرش -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
نوروزى

نوروزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خودساز

خودساز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيهان پور

كيهان پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زرين صدف

زرين صدف

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميربلوك

ميربلوك

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عادل

عادل

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسديان سيوكي سارا

اسديان سيوكي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالفضلي بايگي سيدمهدي

ابوالفضلي بايگي سيدمهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على شاهى

على شاهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفى اصل

شريفى اصل

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلاليه

جلاليه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقى شرق

خالقى شرق

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عيدى بايگى

عيدى بايگى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زنگنه مقدم

زنگنه مقدم

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مانى نژاد

مانى نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيكو عقيده

نيكو عقيده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محققى بنهنگى

محققى بنهنگى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رباني علي اصغر

رباني علي اصغر

دبيري فيزيك -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدي مسعود

محمدي مسعود

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدي پور ايدا

محمدي پور ايدا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفري ازغندي امير

صفري ازغندي امير

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جنگى مقدم رشخوار

جنگى مقدم رشخوار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يارى

يارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خليلى صنوبرى

خليلى صنوبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهابى زاده

شهابى زاده

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فكرى كاريزكى

فكرى كاريزكى

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانشيرى

جهانشيرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى نيا

صادقى نيا

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيروز شهرى

پيروز شهرى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى فدكى

حسينى فدكى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صانعي دوغ ابادي عاطفه

صانعي دوغ ابادي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهريارى زنگنه

شهريارى زنگنه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسكندرى فر

اسكندرى فر

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن زاده گوجى

حسن زاده گوجى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسن زاده خلج

حسن زاده خلج

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جانى صنوبرى

جانى صنوبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امان

امان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدى قلعه نى

اسدى قلعه نى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شجاع صنوبري مهدي

شجاع صنوبري مهدي

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مروي بايگي معصومه

مروي بايگي معصومه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانى على آباد

قربانى على آباد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقريان

باقريان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوسانه

پوسانه

جغرافيا-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عارفى نيا

عارفى نيا

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كنعانى

كنعانى

علوم حديث -دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ماه پروي ندا

ماه پروي ندا

باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
دليرى مقدم

دليرى مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفرى ازغندى

صفرى ازغندى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحماني عليرضا

رحماني عليرضا

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دشتبان كلثوم

دشتبان كلثوم

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
خسروي مطلق محمد

خسروي مطلق محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بختياري تربتي صديقه

بختياري تربتي صديقه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آذر آبادى

آذر آبادى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اعمى نوق

اعمى نوق

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كرد نوقابى

كرد نوقابى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عمرانى

عمرانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مهندسي مديريت پروژه -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جمعه زاده فاطمه

جمعه زاده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
رجائى اسدآبادى

رجائى اسدآبادى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شيدائى

شيدائى

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
عبداله زاده

عبداله زاده

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى بنهنگى

عباسى بنهنگى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عزيزاللهى

عزيزاللهى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سلامى

سلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جهانشيري محمد

جهانشيري محمد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خسروي سهل ابادي عليرضا

خسروي سهل ابادي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:23:29 AM
Menu