بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بهمئي

راهوارمقدم فاطمه

راهوارمقدم فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خاضعى نسب

خاضعى نسب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدى برم الوان

محمدى برم الوان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوبي زاده سيمين

خوبي زاده سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جهان

جهان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نيك دان

نيك دان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خردمند گوهر

خردمند گوهر

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
شريعت نيا

شريعت نيا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كسايي پور سيروس

كسايي پور سيروس

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
تقى پور

تقى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضوي فرد امين

رضوي فرد امين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نيك انديش اميدرضا

نيك انديش اميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
حقانى خواه

حقانى خواه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جلالى فرد

جلالى فرد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حبيبى اصل

حبيبى اصل

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دمورپور

دمورپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راهوارموخر

راهوارموخر

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرحمتى

مرحمتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چمبر

چمبر

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طيبى منش

طيبى منش

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محنائى

محنائى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جشاني پور اميررضا

جشاني پور اميررضا

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جكي پور سليمان

جكي پور سليمان

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدي اصل ارمان

احمدي اصل ارمان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خانى

خانى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جرست محمد

جرست محمد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهدوى حسب

مهدوى حسب

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مظلومى

مظلومى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
راوند

راوند

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صالحي مقدم كامران

صالحي مقدم كامران

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عطايى نژاد

عطايى نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقى مهر

صادقى مهر

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جوانمردي فاطمه

جوانمردي فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رسايي صمد

رسايي صمد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى جمال

حسينى جمال

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حكيمى بهار

حكيمى بهار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افراز

افراز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برازش

برازش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چام سامان

چام سامان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
چمنى

چمنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامى نژاد

غلامى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبري زيبا

اكبري زيبا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جمشيدي طلاگه مهتاب

جمشيدي طلاگه مهتاب

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميدي اصل جاويد

اميدي اصل جاويد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريفى تبار

شريفى تبار

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهرياري سامان

شهرياري سامان

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جشان زاده كمال

جشان زاده كمال

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جشان نژاد جليل

جشان نژاد جليل

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نامدارى

نامدارى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادري اب الوان كامران

نادري اب الوان كامران

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عادلي پروين

عادلي پروين

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريدي بنه سردار مريم

مريدي بنه سردار مريم

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ضربى

ضربى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طنازى پور

طنازى پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شبون

شبون

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صيادنژاد مجتبي

صيادنژاد مجتبي

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طلايي حليمه

طلايي حليمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شريفى تبار

شريفى تبار

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جشان زاده

جشان زاده

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهرپرور

مهرپرور

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وهاب نژاد

وهاب نژاد

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيكوئى فرد

نيكوئى فرد

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صائب فر

صائب فر

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حلكاران

حلكاران

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيغال

بيغال

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ولايتى

ولايتى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوخى

جوخى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پرند

پرند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جبازادگان

جبازادگان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جودان حميدرضا

جودان حميدرضا

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طالع نژاد

طالع نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جبرئيان

جبرئيان

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پروازى

پروازى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بياد

بياد

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
والى پور

والى پور

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ايزدى نسب

ايزدى نسب

زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محموديان نسب

محموديان نسب

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جليل فر

جليل فر

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهبازي اميرالمومنين محمود

شهبازي اميرالمومنين محمود

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
بياد

بياد

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
تقوى زاده

تقوى زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جريديان

جريديان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
يزدان شفا

يزدان شفا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:14:52 PM
Menu