قزوين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قزوين

خواجه حق وردى

خواجه حق وردى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
زمان پور اميرمهدي

زمان پور اميرمهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
عباسي تركماني زينب

عباسي تركماني زينب

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
رحيمي مهدي

رحيمي مهدي

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پيشرويان وركي ريحانه

پيشرويان وركي ريحانه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نديمي نيما

نديمي نيما

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
رضايي نيلوفر

رضايي نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسين خانى

حسين خانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
معروفى

معروفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
رضايي ياسمن

رضايي ياسمن

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حميدى نهرانى

حميدى نهرانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حاج فتحعلي ميلاد

حاج فتحعلي ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
خاني مهدي

خاني مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اندرزى گرگرى

اندرزى گرگرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مرادى خانه سرى

مرادى خانه سرى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
جليل آرازى

جليل آرازى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
كريمي كلايه احمد

كريمي كلايه احمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسن زاده كجيدي محمدرضا

حسن زاده كجيدي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمودزاده زنده دل زنجاني اميرحسين

محمودزاده زنده دل زنجاني اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
صوفي ابادي مريم

صوفي ابادي مريم

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضى

رضى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سيمياري ماندانا

سيمياري ماندانا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بهرامى زاده

بهرامى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نجار محمدرضا

نجار محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شيخ

شيخ

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قديمي پرنيان

قديمي پرنيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فداكاري محمدمعين

فداكاري محمدمعين

مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سلطاني سپهر

سلطاني سپهر

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حاجي باباپور محمدمهدي

حاجي باباپور محمدمهدي

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده

آقاجان زاده

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
يوسفي مرزدشت عليرضا

يوسفي مرزدشت عليرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سيفى كليشمى

سيفى كليشمى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
صفري شال ميلاد

صفري شال ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رشوندفلاري سارا

رشوندفلاري سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ساروخاني معين

ساروخاني معين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
متفكر

متفكر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خواجه وند افسانه

خواجه وند افسانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كيالها

كيالها

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بشيريان

بشيريان

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسنا

حسنا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جلالي جيرنده اميرحسين

جلالي جيرنده اميرحسين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
افشارقهرماني سروش

افشارقهرماني سروش

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حبيبي اميد

حبيبي اميد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نوروزي احسان

نوروزي احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صادقي شهرزاد

صادقي شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نجفي مهيار

نجفي مهيار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كرماني سيدمحسن

كرماني سيدمحسن

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حاجي محمدمهدي ارباب عليرضا

حاجي محمدمهدي ارباب عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صفري طاهرخاني محمد

صفري طاهرخاني محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
معصوم خاني فهيمه

معصوم خاني فهيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فلاحت كار فرزاد

فلاحت كار فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كريم دوست رود پشتى

كريم دوست رود پشتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
معمارها اميررضا

معمارها اميررضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميريان ملك ميان مايده

اميريان ملك ميان مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زين العابديني ماهان

زين العابديني ماهان

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عشايري بهنام

عشايري بهنام

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سمياري نرگس

سمياري نرگس

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
محمدخانى غياثوند

محمدخانى غياثوند

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رحماني كيميا

رحماني كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالحي مهدي

صالحي مهدي

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورسليمي سينا

پورسليمي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسم زاده كيارش

قاسم زاده كيارش

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سمسارها حسين

سمسارها حسين

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رهبركومله

رهبركومله

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غفاري برزگر ايمان

غفاري برزگر ايمان

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شفيعي ثابت نسيم

شفيعي ثابت نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهادري بيرگاني عرفان

بهادري بيرگاني عرفان

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ميكائيلى

ميكائيلى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
لطيفي پاكدهي سيدعليرضا

لطيفي پاكدهي سيدعليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گل پور زهرا

گل پور زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بوترابى

بوترابى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
طاهري ازاد مهيار

طاهري ازاد مهيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريمي يزدي علي

كريمي يزدي علي

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رياضي صبا

رياضي صبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گروسي محسن

گروسي محسن

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى كيان

محمدى كيان

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدياري محمدرضا

محمدياري محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حبيبيان ايلين

حبيبيان ايلين

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدقليها

محمدقليها

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حاجى موسائى نفوتى

حاجى موسائى نفوتى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رشوند

رشوند

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملاحاجي اقايي محدثه

ملاحاجي اقايي محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسم نژاد محمدتقي

قاسم نژاد محمدتقي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدزاده كلشتري اميرحسين

محمدزاده كلشتري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شهيدي فاطمه

شهيدي فاطمه

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمديان مصطفي

محمديان مصطفي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهرامي سياوش

بهرامي سياوش

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سميارى

سميارى

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شالى

شالى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فتحي پور اميرحسين

فتحي پور اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
داودي كوراني مهسا

داودي كوراني مهسا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بناوند

بناوند

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظريها علي

نظريها علي

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حاتم لي سيدميلاد

حاتم لي سيدميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسدي الهام

اسدي الهام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حبيبى كليشمى

حبيبى كليشمى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فلاح شيروانى

فلاح شيروانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امامى برسرى

امامى برسرى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانبان زاده محمدجواد

خانبان زاده محمدجواد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عبادي الناز

عبادي الناز

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نجاري عماد

نجاري عماد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كارگرفرد كيانا

كارگرفرد كيانا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرفخارى

ميرفخارى

ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ميرزاجانى

ميرزاجانى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قموشى رامندى

قموشى رامندى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مراقى

مراقى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نجفي پور احمدرضا

نجفي پور احمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عظيمي عطيه

عظيمي عطيه

حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امين رعايا پريا

امين رعايا پريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلباربند ابوالفضل

قلباربند ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فعال پاكدهى

فعال پاكدهى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدسلطانى

احمدسلطانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كلهر الهه

كلهر الهه

عكاسي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

هنر
عليمرداني علي

عليمرداني علي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پوركرامت سروش

پوركرامت سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صابوني سروش

صابوني سروش

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پرپينچي سيدامير

پرپينچي سيدامير

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ياحقي اميرسامان

ياحقي اميرسامان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رنجبراميدي فرزانه

رنجبراميدي فرزانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رنجبراميدي فاطمه

رنجبراميدي فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باباخاني گلنگشي رضا

باباخاني گلنگشي رضا

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادي فرشاد

مرادي فرشاد

دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اكراد جليله وند

اكراد جليله وند

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدحسيني ايلار

محمدحسيني ايلار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيرخاني مهرك

شيرخاني مهرك

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قادري نمين محمدرضا

قادري نمين محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اوليايي زهرا

اوليايي زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابدارباشي اميربهادر

ابدارباشي اميربهادر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحماني حميدرضا

رحماني حميدرضا

دبيري رياضي -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قانعى

قانعى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحماني كيوان

رحماني كيوان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرهودي سميه

فرهودي سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيدپور نويد

رشيدپور نويد

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زرابادي سيدمعين

زرابادي سيدمعين

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زادنعمت مرضيه

زادنعمت مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محلوجى

محلوجى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وثوقيان اتوسا

وثوقيان اتوسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجي محمدعلي اميرحسين

حاجي محمدعلي اميرحسين

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مقدم فرنوش

مقدم فرنوش

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زبده فلاح

زبده فلاح

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
چگينى

چگينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مددى نيا

مددى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى گورجى

احمدى گورجى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقري پور كامران

باقري پور كامران

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نجفي سالار

نجفي سالار

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عطاري عرفان

عطاري عرفان

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اقاسي محمد

اقاسي محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فيلو

فيلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شريفي انسيه

شريفي انسيه

حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اشوري عادله

اشوري عادله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صحاف رضوي سيديوسف

صحاف رضوي سيديوسف

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گروه اميرحسين

گروه اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رشوندهرانكي بهنام

رشوندهرانكي بهنام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طاهرخانى

طاهرخانى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گلشني شقايق

گلشني شقايق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفي فاطمه

نجفي فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كشاورزمحمديان ندا

كشاورزمحمديان ندا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گلشاهي نيكو

گلشاهي نيكو

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسي خاني محدثه

موسي خاني محدثه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
برادران اميربهادر

برادران اميربهادر

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مينايي فر هانيه

مينايي فر هانيه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرند پريناز

پرند پريناز

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زرابادي سيدعليرضا

زرابادي سيدعليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
داور

داور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اهوازى

اهوازى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورشيخ

پورشيخ

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صالح گوكه

صالح گوكه

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ملك پورقزوينى

ملك پورقزوينى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدي عباس

محمدي عباس

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قديري محمدمهدي

قديري محمدمهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعادتي نژاد حديث

سعادتي نژاد حديث

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسني زهرا

حسني زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضايي وحيد

رضايي وحيد

مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يزدي پور ثمينه

يزدي پور ثمينه

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كاتب صابر اميرمحمد

كاتب صابر اميرمحمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بذرگرى

بذرگرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پيله چى ها

پيله چى ها

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نوروزي فاطمه

نوروزي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضاييان مهدي

رضاييان مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبداله پور محمدرضا

عبداله پور محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ملكي محدثه

ملكي محدثه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كشاورزعمندى

كشاورزعمندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داورى

داورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاني مهيا

فاني مهيا

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهشتيان الناز

بهشتيان الناز

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اذربايجاني فايزه

اذربايجاني فايزه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسلامي انصاري مريم

اسلامي انصاري مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كرمزاده مطلق ارمين

كرمزاده مطلق ارمين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حاجي رفيعي زينب

حاجي رفيعي زينب

حقوق -دانشگاه كاشان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اقايي ياسمين

اقايي ياسمين

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شهبازي مريم

شهبازي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدي زاده مايده

محمدي زاده مايده

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

هنر
مشاطان محمد

مشاطان محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ثامي نگار

ثامي نگار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جوشنگ شاهين

جوشنگ شاهين

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كوچكي رضا

كوچكي رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسن پور بابائى

حسن پور بابائى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
معمار زاده

معمار زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجفى زيارانى

نجفى زيارانى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوچكي صيقلدهي شبنم

كوچكي صيقلدهي شبنم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قافله باشى

قافله باشى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پرهيزكارى

پرهيزكارى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ناصحى

ناصحى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جمشيدي پويا

جمشيدي پويا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قدمي فايزه

قدمي فايزه

علوم تربيتي -پرديس ايت اله كمال وند-خرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرابخاني پروانه

مهرابخاني پروانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حكميان امير

حكميان امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فلاح شيخلرى

فلاح شيخلرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تقى بيگلو تلوارى

تقى بيگلو تلوارى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گروسى

گروسى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسدي منش نغمه

اسدي منش نغمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قويدل ويه احمدرضا

قويدل ويه احمدرضا

حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
لطف ياسوري ميلاد

لطف ياسوري ميلاد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدي عطيه

احمدي عطيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجي شفيعها فائزه

حاجي شفيعها فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يزدان فر عرفان

يزدان فر عرفان

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقپور پوريا

صادقپور پوريا

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدتقيا سيدمحمدرضا

سيدتقيا سيدمحمدرضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افخمى اردشيرى

افخمى اردشيرى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرپائى

پرپائى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فخارى

فخارى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اصفهاني محمدرشاد

اصفهاني محمدرشاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سهرابي بهنام

سهرابي بهنام

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حاجي شفيعي ها مهرداد

حاجي شفيعي ها مهرداد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ميرزايي رقيه

ميرزايي رقيه

مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرداني نسرين

مرداني نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كشاورزهدايتي بهزاد

كشاورزهدايتي بهزاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميرصدوقي انسيه سادات

ميرصدوقي انسيه سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبريان محمد

اكبريان محمد

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعيلي سارا

اسماعيلي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسيني سيده نرگس

حسيني سيده نرگس

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دوستى شنبركى

دوستى شنبركى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يزدى

يزدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معروفخانى

معروفخانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرجيان

فرجيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پوركريم

پوركريم

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربان زاده

قربان زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جان احمدي مهدي

جان احمدي مهدي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايي مهديه

رضايي مهديه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسيني مجتبي

حسيني مجتبي

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موروثي ياسمن

موروثي ياسمن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامي روچي فايزه

غلامي روچي فايزه

حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليماني مهدي

سليماني مهدي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كبيري محمد

كبيري محمد

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حصاري محمدعلي

حصاري محمدعلي

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناصري راد مهسا

ناصري راد مهسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قلعه كوهى

قلعه كوهى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
علوى لشكريانى

علوى لشكريانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كشاورز عمندى

كشاورز عمندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسى پوركپته

موسى پوركپته

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باباخانى رودبرده

باباخانى رودبرده

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قدمگاهى

قدمگاهى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بويه پيمان

بويه پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فروغي نسب روزبه

فروغي نسب روزبه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رجبي حسين

رجبي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمي مويني مهدي

ابراهيمي مويني مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شكيبا امير

شكيبا امير

حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
افراز اكبر

افراز اكبر

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تقوايي كشتكار ابراهيم

تقوايي كشتكار ابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجي رفيعي حسين

حاجي رفيعي حسين

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كرميان زياراني حسين

كرميان زياراني حسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نصيري ويه عليرضا

نصيري ويه عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خليلي مهديه

خليلي مهديه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يزدى پورقزوينى

يزدى پورقزوينى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوركرامت

پوركرامت

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ذوالقدر

ذوالقدر

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گورانى

گورانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عنادى

عنادى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقي زهره

صادقي زهره

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
كاظمي عباس

كاظمي عباس

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شهسواري كاظم

شهسواري كاظم

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سياح زهرا

سياح زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زادمهر فاطمه

زادمهر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اقاياري معصومه

اقاياري معصومه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيركول حليمه

شيركول حليمه

مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدري سزنقي مهدي

حيدري سزنقي مهدي

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دوستي شنبركي حميده

دوستي شنبركي حميده

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اسدي حميد

اسدي حميد

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليرضا پور

عليرضا پور

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى فرجى

حاجى فرجى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوهستانى

كوهستانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شيرازى

شيرازى

اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تورج مهر

تورج مهر

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ظهرابى

ظهرابى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجارپور

نجارپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ودودى

ودودى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كشاورزعليزاده سارا

كشاورزعليزاده سارا

صنايع دستي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
كليايي هنگامه

كليايي هنگامه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
پورمحمدارداقي شادي

پورمحمدارداقي شادي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظري ليافويي طاها

نظري ليافويي طاها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفي نژاد شقايق

شريفي نژاد شقايق

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راستين قزلباش فرنوش

راستين قزلباش فرنوش

فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بابايي رزدره ميلاد

بابايي رزدره ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كبودخاني پريسا

كبودخاني پريسا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهرخانيها زهرا

طاهرخانيها زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جليل وندزليخايي جعفر

جليل وندزليخايي جعفر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كرباسى

كرباسى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

4سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فيضى كلاسى

فيضى كلاسى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشار اسبكى

افشار اسبكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدى شاسوانى

عبدى شاسوانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زندى دارانى

زندى دارانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاج عظيميان

حاج عظيميان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ملك آرا

ملك آرا

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غياثوند

غياثوند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معاضدى

معاضدى

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پرهيزكارى

پرهيزكارى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
منجم

منجم

زمين شناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاكاوند

كاكاوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اماني محسن

اماني محسن

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موبدي مهراد

موبدي مهراد

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برجي خاني اوانكي فردين

برجي خاني اوانكي فردين

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرج زاده اهري مهرداد

فرج زاده اهري مهرداد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيژني سروش

بيژني سروش

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدادادبيگي الهه

خدادادبيگي الهه

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
واعظي شايان

واعظي شايان

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانيالى

دانيالى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
البرزى اوانكى

البرزى اوانكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داداش زاده طاهونچى

داداش زاده طاهونچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرنديان

مرنديان

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مراقى

مراقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امينى

امينى

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرى الموتى

ميرى الموتى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدى تهرانى

حميدى تهرانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزى ميكال

نوروزى ميكال

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عالمى

عالمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى شفيعى

حاجى شفيعى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدى اقبالى

سيدى اقبالى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انتظارى بازكيائى

انتظارى بازكيائى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بريزكي خشايار

بريزكي خشايار

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدي زاده عطيه

محمدي زاده عطيه

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
پارسا پرديس

پارسا پرديس

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شويدي ارزو

شويدي ارزو

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدري فاطمه

حيدري فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدي زهرا

احمدي زهرا

فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليجاني احسان

عليجاني احسان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايماني پور جواد

ايماني پور جواد

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين وردي فاطمه

حسين وردي فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مخلوقي ساري مهرگان

مخلوقي ساري مهرگان

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زندي حنجري سعيد

زندي حنجري سعيد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ياورپناه اميرحسين

ياورپناه اميرحسين

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پايروند نويد

پايروند نويد

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسيني سيدحسين

حسيني سيدحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهدي مينو

زهدي مينو

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقي محمدرضا

صادقي محمدرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كمالوند فريبا

كمالوند فريبا

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادى زاده

هادى زاده

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيانى

پيانى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قانع

قانع

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى پارودبارى

عباسى پارودبارى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرج زاده

فرج زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظم لو

كاظم لو

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درگاه پور

درگاه پور

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورصدقى رودسر

پورصدقى رودسر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاتونى سلخورى

خاتونى سلخورى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باباخداوردى

باباخداوردى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقيان

صادقيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درگى

درگى

علوم كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خونساري سيدكورش

خونساري سيدكورش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدي زاده سجاد

مهدي زاده سجاد

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعي سارا

زارعي سارا

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضاني فرد محمد

رمضاني فرد محمد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشم پور نجمه

هاشم پور نجمه

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادي درنا

مرادي درنا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفري فاطمه

جعفري فاطمه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهسواري محمد

شهسواري محمد

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساوجي زينب

ساوجي زينب

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عظيمي مهسا

عظيمي مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرب ها سعيد

عرب ها سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جابرانصاري محمدرضا

جابرانصاري محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عامري مهتاب

عامري مهتاب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سياه كالى مرادى

سياه كالى مرادى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشمندى

هوشمندى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرهيزكار

پرهيزكار

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صابرى پور

صابرى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدويان

مهدويان

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بارجينى

بارجينى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرنژاد

حيدرنژاد

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاج موسائى

حاج موسائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقى پور

نقى پور

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى محمدى ها

ميرزاعلى محمدى ها

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غياثوند محمدخانى

غياثوند محمدخانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شكراللهي شيرين

شكراللهي شيرين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نجفي حسام

نجفي حسام

مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گنجي نيلوفر

گنجي نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ترينيا زهرا

ترينيا زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امين اقايي نيلوفر

امين اقايي نيلوفر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مافي پور محمدسعيد

مافي پور محمدسعيد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كشاورزمحمديان معين

كشاورزمحمديان معين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طارميان فرزانه

طارميان فرزانه

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجب پور فاطمه

رجب پور فاطمه

حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پاك نيت محمد

پاك نيت محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رسولي فرد فاطمه

رسولي فرد فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تهمتني تركماني عهديه

تهمتني تركماني عهديه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حياتي محسن

حياتي محسن

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يزدي هليا

يزدي هليا

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كاكاوند مهسا

كاكاوند مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسيني جلال

حسيني جلال

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاج احمدي سهيلا

تاج احمدي سهيلا

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانيالى

دانيالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صرافها

صرافها

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لشگرى

لشگرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سرمدراد

سرمدراد

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى نسب

محمدى نسب

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غياثوندمحمدخانى

غياثوندمحمدخانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مافى فرد

مافى فرد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى گمركچى

يوسفى گمركچى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افتخارى

افتخارى

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى پارودبارى

حسينى پارودبارى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمى خورشيدى

سليمى خورشيدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضرغامى

ضرغامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرى لوشانى

نصرى لوشانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاتوني سلخوري اميد

خاتوني سلخوري اميد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
طاهرخاني زهرا

طاهرخاني زهرا

دبيري شيمي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گروسي فرناز

گروسي فرناز

مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزي پريي سپيده

نوروزي پريي سپيده

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راستگواروشكي مرضيه

راستگواروشكي مرضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزوندچگيني نرگس

گودرزوندچگيني نرگس

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاجى مهدى ارباب

حاجى مهدى ارباب

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سپندار

سپندار

مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هادى قزوينى

هادى قزوينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امامى

امامى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اصل قره باغى

اصل قره باغى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسقلى ها

عباسقلى ها

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفائى نيا

صفائى نيا

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولاورديخانى

مولاورديخانى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دفترى

دفترى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حضرتى

حضرتى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثرقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چگينى

چگينى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بژگول سحر

بژگول سحر

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
موسوي سيده فاطمه

موسوي سيده فاطمه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمي حامد

ابراهيمي حامد

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
هاشمي مرضيه السادات

هاشمي مرضيه السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وطن خواه پيمان

وطن خواه پيمان

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسگري نيلوفر

مسگري نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موفق مهرنوش

موفق مهرنوش

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پرهيزكاري مريم

پرهيزكاري مريم

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدي اينچه اي سارا

محمدي اينچه اي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيگي زهرا

بيگي زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نظامي وندچگيني فردين

نظامي وندچگيني فردين

مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رشوند

رشوند

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جنتى نيا

جنتى نيا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدلو

محمدلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گروسى

گروسى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دربندى زاده

دربندى زاده

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانى فر

رحمانى فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيانى ها

كيانى ها

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مافى

مافى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قهرمان خانى

قهرمان خانى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاعرى

شاعرى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويشوند

درويشوند

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پروين نيا سيدمحمود

پروين نيا سيدمحمود

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حاجي فتحعلي فاطمه

حاجي فتحعلي فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يولچي خاني عباس

يولچي خاني عباس

موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ميرميران نيلوفرسادات

ميرميران نيلوفرسادات

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امامى برسرى

امامى برسرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خراسانى

خراسانى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غفارى ايردموسى

غفارى ايردموسى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى آتانى

جعفرى آتانى

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرزاآقاپور

ميرزاآقاپور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي فناوري اطلاعات -مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مالكى ناشى

مالكى ناشى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورسلطانى

پورسلطانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كشاورز گرامى

كشاورز گرامى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليرضائى

عليرضائى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سرديوندچگينى

سرديوندچگينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اقمشه

اقمشه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفدرى

صفدرى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توكلي مهرافرين

توكلي مهرافرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جليلي نژاد نگين

جليلي نژاد نگين

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باغباني زينب

باغباني زينب

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميراكبرى

ميراكبرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شعبان جولى

شعبان جولى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحيم نژاد

رحيم نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معافى غفارى

معافى غفارى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دليرى سوسفى

دليرى سوسفى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آهنى

آهنى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذوالقدر

ذوالقدر

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لشگرى

لشگرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پناهى ها

پناهى ها

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مارليك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميررحيمى

ميررحيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوربخش

نوربخش

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شافعى

شافعى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبديها

عبديها

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صمدي مرتضي

صمدي مرتضي

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افتخاري بياتي سبا

افتخاري بياتي سبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلمان محمد

سلمان محمد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهادري امير

بهادري امير

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ازادروش ارمان

ازادروش ارمان

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيم پورسپستانكي ميلاد

رحيم پورسپستانكي ميلاد

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فلاح حسيني سيداميد

فلاح حسيني سيداميد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهسوارى

شهسوارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آقائى لسبو

آقائى لسبو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كلهر

كلهر

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابوطالبى

ابوطالبى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قباديها

قباديها

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گروسى

گروسى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زرينى

زرينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
درزلو

درزلو

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عاج پرين

عاج پرين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زماني مهدي

زماني مهدي

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعي فرزانه

زارعي فرزانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كاظم رستمي محدثه

كاظم رستمي محدثه

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طهرانچي پرنيان

طهرانچي پرنيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باجلان

باجلان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى كاشانى

موسوى كاشانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لالو

لالو

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تابنده

تابنده

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داداش نژاد دلشاد

داداش نژاد دلشاد

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سرخوش افشار

سرخوش افشار

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدي ها سارا

اسدي ها سارا

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميري سعيد

اميري سعيد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شريف پور اميرمحمد

شريف پور اميرمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دلبند

دلبند

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حاجى سيدجوادى

حاجى سيدجوادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طارميان

طارميان

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى بيرق

محمدى بيرق

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كاكاوند شيوا

كاكاوند شيوا

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دژژ

دژژ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيال

كيال

فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يوسف عليزاده شفيع آبادى

يوسف عليزاده شفيع آبادى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ذاكرها

ذاكرها

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشتكاريكنم

كشتكاريكنم

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالهى دهكى

عبدالهى دهكى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قديري مجتبي

قديري مجتبي

فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مافي شيما

مافي شيما

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كشاورزافشار

كشاورزافشار

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيرخانلو

شيرخانلو

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حاجى محمدى كشمرزى

حاجى محمدى كشمرزى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضائى تبار

رضائى تبار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طارميان

طارميان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجى سيدابوترابى

حاجى سيدابوترابى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فقيه

فقيه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدي مهدي

محمدي مهدي

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
هاتف مطبوع

هاتف مطبوع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غنوى

غنوى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مشاطان

مشاطان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چگينى

چگينى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قاسملو

قاسملو

مهندسي نساجي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرادي عاطفه

مرادي عاطفه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كاكاوند

كاكاوند

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
صرافها

صرافها

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/7/2023 9:16:14 AM
Menu