تويسركان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تويسركان

شريعتمدارى

شريعتمدارى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
منيعى

منيعى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عالمي راضيه

عالمي راضيه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حريري رضوان

حريري رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بيات

بيات

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليقارداشى

عليقارداشى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسمي مجيد

قاسمي مجيد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سوري حسين

سوري حسين

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نجمى

نجمى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
علوي سيده زهرا

علوي سيده زهرا

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الوندى

الوندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جابري اميرهمايون

جابري اميرهمايون

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عبدالملكي رضا

عبدالملكي رضا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سوري هادي

سوري هادي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سورى

سورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
علي ابادي فريما

علي ابادي فريما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
توكلي مهران

توكلي مهران

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نانكلي مبين

نانكلي مبين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زيدي سعيده

زيدي سعيده

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حمزه نرگس

حمزه نرگس

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عادلي نژاد محسن

عادلي نژاد محسن

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
موحدي راد گلناز

موحدي راد گلناز

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سورى پيلانگرگى

سورى پيلانگرگى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دلاورى

دلاورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبدالمالكي رضا

عبدالمالكي رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جانجانى

جانجانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افريشم

افريشم

مهندسي صنايع -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالمحمدي راضيه

عبدالمحمدي راضيه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرمي اميرحسين

كرمي اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسمعيل بگي زهرا

اسمعيل بگي زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيات حسين

بيات حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدظاهري فاطمه

محمدظاهري فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شمس علييي امير

شمس علييي امير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاوسي امين

كاوسي امين

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موميوند طيبه

موميوند طيبه

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نوروزي علي

نوروزي علي

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يعقوبي محمدحسن

يعقوبي محمدحسن

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حمزه

حمزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سورى

سورى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد ظاهرى

محمد ظاهرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عربي سحر

عربي سحر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نانكلى

نانكلى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دباغى

دباغى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلزار علي

گلزار علي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فضلعلي سركاني سپيده

فضلعلي سركاني سپيده

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلهر سجاد

كلهر سجاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
الوندى

الوندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهيددوست

شهيددوست

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منيعى

منيعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اركان ارش

اركان ارش

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بختياري عباس

بختياري عباس

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مالمير سالار

مالمير سالار

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خطيبي مهدي

خطيبي مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جليلوند

جليلوند

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مالمير

مالمير

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پهلوانى

پهلوانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نانكلي محمد

نانكلي محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاقاني عليرضا

خاقاني عليرضا

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهى

شاهى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آقايانى

آقايانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدحسيني زهرا

محمدحسيني زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مالمير

مالمير

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى دارانى

بهرامى دارانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فضلعلى

فضلعلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منيعي علي

منيعي علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سوري لعيا

سوري لعيا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بيات متين

بيات متين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى زين‌العابدينى

حاجى زين‌العابدينى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خاقانى

خاقانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خانميرزايي علي

خانميرزايي علي

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشاري مجتبي

افشاري مجتبي

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ناصري فايزه

ناصري فايزه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باقري فرهاد

باقري فرهاد

حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:42:46 AM
Menu