محلات

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر محلات

ابراهيمى

ابراهيمى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كربعلي عطيه

كربعلي عطيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بني جمالي اكرم سادات

بني جمالي اكرم سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدي امير

محمدي امير

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ضيغمى

ضيغمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عطاالهى

عطاالهى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گرامي الهه

گرامي الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدابادي جلال

سيدابادي جلال

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عطايي فرد محمدحسن

عطايي فرد محمدحسن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مدنى

مدنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسعدى

اسعدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدي حميد

احمدي حميد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قره داغلى

قره داغلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
همراه هانيه

همراه هانيه

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قره داغلى

قره داغلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مير عبدالوهابى

مير عبدالوهابى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميري شقايق

اميري شقايق

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضايي فاطمه

رضايي فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقي سيدسلمان

صادقي سيدسلمان

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عرب مينا

عرب مينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
اذر پري سيما

اذر پري سيما

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
6/2/2023 3:13:21 PM
Menu