خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خمين

عباسي رضا

عباسي رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدي زهره

محمدي زهره

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سليمي حسام

سليمي حسام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
متوليان

متوليان

علوم تربيتي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يوسفي محمدرضا

يوسفي محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاجى محمدى

حاجى محمدى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدي صفورا

محمدي صفورا

علوم تربيتي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادى نيا

مرادى نيا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مظاهري علي

مظاهري علي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رستمى پور

رستمى پور

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فهيما

فهيما

علوم تربيتي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميراحسني سيدعلي

ميراحسني سيدعلي

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرج الهي محمد

فرج الهي محمد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسايي صبورسادات

موسايي صبورسادات

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خسروي مريم

خسروي مريم

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وحيدى

وحيدى

علوم تربيتي -پرديس زينب كبري /س /-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه لويي رضا

حمزه لويي رضا

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمي پناه امير

هاشمي پناه امير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبادي محمد

عبادي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمي عليرضا

قاسمي عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اكرادى

اكرادى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شايسته

شايسته

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخلاصى

اخلاصى

فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سراجي زهرا

سراجي زهرا

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غلامي فرناز

غلامي فرناز

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عليجانى

عليجانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلخندان

گلخندان

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامي زهرا

غلامي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بخشش

بخشش

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضايي سيداميربهمن

رضايي سيداميربهمن

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فريدوني نير

فريدوني نير

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برومند احمد

برومند احمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمي مليكا

ابراهيمي مليكا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عظيمي علي

عظيمي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوريان مسعود

نوريان مسعود

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزي مريم

نوروزي مريم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
رسولى

رسولى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزيزى پور

عزيزى پور

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شادي ميلاد

شادي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هاشمي شراره السادات

هاشمي شراره السادات

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدى مقدم

محمدى مقدم

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هداوندي علي

هداوندي علي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:14:36 AM
Menu