بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بيجار

جعفري شبنم

جعفري شبنم

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
نجفيان فردين

نجفيان فردين

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اسمعيلي مهدي

اسمعيلي مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
زارعي عليرضا

زارعي عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قديمي سعيده

قديمي سعيده

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
قاضى

قاضى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسين زاده طاهره

حسين زاده طاهره

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اخوان شمس سينا

اخوان شمس سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عليمرادى

عليمرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
موسوي سيدمحمدمهدي

موسوي سيدمحمدمهدي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سبحاني سيدمرتضي

سبحاني سيدمرتضي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زرين كلاه

زرين كلاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميراحمدى

ميراحمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدشكري سيده مريم

سيدشكري سيده مريم

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
درخشنده پگاه

درخشنده پگاه

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بالادستيان اميرحسين

بالادستيان اميرحسين

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خسروي ارمان

خسروي ارمان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قايم پناه اميرحسين

قايم پناه اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرماني فرد مهسا

فرماني فرد مهسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
مرتضي پور زهرا

مرتضي پور زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
الياسوند

الياسوند

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عباس پناه

عباس پناه

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قمري سروش

قمري سروش

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرزين

فرزين

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميرآقايى

ميرآقايى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمي ميلاد

قاسمي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صدري ارمين

صدري ارمين

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
همت زاده اميرحسين

همت زاده اميرحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميركي عرفان

ميركي عرفان

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرنيا

حيدرنيا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
برزويي فرزانه

برزويي فرزانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدزاده محمدرضا

محمدزاده محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
ملكي چشمه منتش شاهين

ملكي چشمه منتش شاهين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذوالفقاري ساجده

ذوالفقاري ساجده

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عذيري مهشيد

عذيري مهشيد

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاظم زاده فاطمه

كاظم زاده فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوي زاده سيده صحرا

موسوي زاده سيده صحرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بايندريان احمد

بايندريان احمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيران حميدرضا

پيران حميدرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باباخانى

باباخانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بانصيري روژين

بانصيري روژين

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامي داريوش

بهرامي داريوش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قربانپور

قربانپور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مجتهدى

مجتهدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميره بيگ

ميره بيگ

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيخ احمدي سيدمحسن

شيخ احمدي سيدمحسن

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
خان احمدى

خان احمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
توسلى

توسلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تختي عليرضا

تختي عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
چارداولي احمد

چارداولي احمد

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رستگارى

رستگارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 3:12:33 PM
Menu