قروه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قروه

رضايى

رضايى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
ضيايي پيمان

ضيايي پيمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
حافظي راد معصومه

حافظي راد معصومه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
زارعي محمداحسان

زارعي محمداحسان

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
عباس جوبي مهران

عباس جوبي مهران

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
اماني شهره

اماني شهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اميري نگين

اميري نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
رستمي اسري

رستمي اسري

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عزيزي هژير

عزيزي هژير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خالديان سيدمحمدطه

خالديان سيدمحمدطه

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
سيفى سلسله

سيفى سلسله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
كوهزاد

كوهزاد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ميهمى

ميهمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رسولي رضا

رسولي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فتح الهي نيلوفر

فتح الهي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خالدخو

خالدخو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كيوان اميد

كيوان اميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرادي سعيد

مرادي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
خالديان نگار

خالديان نگار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سنگين ابادي فرشيد

سنگين ابادي فرشيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فعله گري زيبا

فعله گري زيبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزتي روژين

عزتي روژين

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حشمتي بهاره

حشمتي بهاره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خادمي جميل

خادمي جميل

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يثربى

يثربى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مريدي علي

مريدي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ميهمى

ميهمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صيدمحمدي فايقه

صيدمحمدي فايقه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ترابي فريدالدين

ترابي فريدالدين

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كرمي سعيد

كرمي سعيد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پرويزي سجاد

پرويزي سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادپور راحله

مرادپور راحله

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدري علي

حيدري علي

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زارعي رويا

زارعي رويا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميمنت ابادي نويد

ميمنت ابادي نويد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زرين

زرين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليمرادى

عليمرادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدي رضا

احمدي رضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرمانى

فرمانى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنجي برهان الدين

گنجي برهان الدين

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عظميان فاطمه

عظميان فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ورمزيار پريسا

ورمزيار پريسا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سنتى

سنتى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نيمه حضوري

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين پناهي كايوشه ميلاد

حسين پناهي كايوشه ميلاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
برزگرى احسان

برزگرى احسان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آئينى

آئينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرماني محمد

فرماني محمد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مظفري فاطمه

مظفري فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يارعلى

يارعلى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صفره سجاد

صفره سجاد

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
منتشلو

منتشلو

مهندسي معدن -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چراغي ارش

چراغي ارش

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وشا

وشا

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسفندياري حسن

اسفندياري حسن

صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

هنر
گنجي وريا

گنجي وريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارعي محمد

زارعي محمد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فلاحي شيوا

فلاحي شيوا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضايي فايزه

رضايي فايزه

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قمري سيدبهزاد

قمري سيدبهزاد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ده ده جانى

ده ده جانى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد پور

محمد پور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروى يگانه

خسروى يگانه

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعي محمد

زارعي محمد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولي حسين

رسولي حسين

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حشمتي جواد

حشمتي جواد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهسواري اسرا

شهسواري اسرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعي صبا

زارعي صبا

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مشترى

مشترى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معظمى

معظمى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گوشبر

گوشبر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقي كامبيز

صادقي كامبيز

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداويسي اميد

خداويسي اميد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميهن فرناز

ميهن فرناز

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسابى

حسابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خالديان

خالديان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پارسا نسا

پارسا نسا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بنى عامريان

بنى عامريان

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مخدومى

مخدومى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهر افشان

مهر افشان

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقيقت جو

حقيقت جو

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ورمقانى

ورمقانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يارعلى

يارعلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالملكي مهسا

عبدالملكي مهسا

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفري محمد

جعفري محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس ايت اله طالقاني -قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شادمان پور

شادمان پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريم پور

كريم پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفى پور

شريفى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:18:15 PM
Menu