آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر آزادشهر

غفارى توران

غفارى توران

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
شفايى نوده

شفايى نوده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جاهدى

جاهدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
برزگر خاندوزى

برزگر خاندوزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قره خاني محمدامين

قره خاني محمدامين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سميعي محمود

سميعي محمود

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كوهسارى

كوهسارى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نوروزى فرد

نوروزى فرد

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودي سودابه

محمودي سودابه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خنجري مهدي

خنجري مهدي

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سادين ميلاد

سادين ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
گل چشمه

گل چشمه

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
توكلى پلرم

توكلى پلرم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سميعي پاقلعه حسين

سميعي پاقلعه حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ميرجعفرى

ميرجعفرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفري حميدرضا

صفري حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غريب خراسانى

غريب خراسانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادقلى پور

مرادقلى پور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توكلي پلرم الهام

توكلي پلرم الهام

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجني اميد

رجني اميد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حق پرست

حق پرست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسينى جو

حسينى جو

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

علوم قران مجيد-دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آهن جان كمالى

آهن جان كمالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حبيبي نوده جواد

حبيبي نوده جواد

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
منصورى رضى

منصورى رضى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن زاده مقدم محمد

حسن زاده مقدم محمد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ميرحسينى

ميرحسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غفارى توران

غفارى توران

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باستانى

باستانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قزلجه زهرا

قزلجه زهرا

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بداغ آبادى

بداغ آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خنجرى

خنجرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گل چين

گل چين

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دونلو

دونلو

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميرعرب رضى

ميرعرب رضى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدزاده

اسدزاده

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اكبريان

اكبريان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فرامرزى

فرامرزى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زيتونلي عبدالباسط

زيتونلي عبدالباسط

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گنجي عاطفه

گنجي عاطفه

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احدى پور

احدى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نامورى

نامورى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصرنژادنشلي رضا

نصرنژادنشلي رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجنى

رجنى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آبشناس جامى

آبشناس جامى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى نوده

رضايى نوده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلمانى خيج

سلمانى خيج

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزخوش

روزخوش

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سادين عليرضا

سادين عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزمينى

برزمينى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى قره تكن

نورى قره تكن

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انصاري نيلي فاطمه

انصاري نيلي فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نكويى

نكويى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاغذلو

كاغذلو

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميري رودبار فاطمه

اميري رودبار فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كوهسارى

كوهسارى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طيلانى داغلى

طيلانى داغلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهمدى

بهمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گمركى

گمركى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دونلو

دونلو

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شبرنگى مقدم

شبرنگى مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 7:11:00 AM
Menu