كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كنگاور

محمدزاده گوديني عاطفه

محمدزاده گوديني عاطفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زارعي عليرضا

زارعي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
قارلقي مائده

قارلقي مائده

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضايي حاذق محمدرضا

رضايي حاذق محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
احمدي گوديني انيس

احمدي گوديني انيس

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عبدالتاجديني فاطمه

عبدالتاجديني فاطمه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رازانى

رازانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شركائى

شركائى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سلطان ابادي ابراهيم

سلطان ابادي ابراهيم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افشارهزارخاني محدثه

افشارهزارخاني محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سرخوش امير

سرخوش امير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بهرامي تبار هانيه

بهرامي تبار هانيه

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دانش پژوه فايزه

دانش پژوه فايزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يعقوب زاده محمود

يعقوب زاده محمود

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عزيزيان كلخوران

عزيزيان كلخوران

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خميس ابادي رضا

خميس ابادي رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رشتياني سحر

رشتياني سحر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرآتى فشى

مرآتى فشى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسمى مرام

قاسمى مرام

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رنجبري تراب

رنجبري تراب

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جدي بهنيا احسان

جدي بهنيا احسان

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بابائى

بابائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خاموشى

خاموشى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عظيمي رسول

عظيمي رسول

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرآتى

مرآتى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بلند اندام

بلند اندام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عظيمى احرار

عظيمى احرار

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جان فدا معصومه

جان فدا معصومه

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ميرزايي سعيده

ميرزايي سعيده

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقيقي فشي مصطفي

حقيقي فشي مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كرمى نژاد

كرمى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رستگارنيا رويا

رستگارنيا رويا

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رهي زاده ناديا

رهي زاده ناديا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارعي مهسا

زارعي مهسا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سهرابي جم راضيه

سهرابي جم راضيه

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرفتاحي سيدمحمد

ميرفتاحي سيدمحمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كشورى سهراب پور

كشورى سهراب پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيانى على آبادى

كيانى على آبادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادري فر امين

قادري فر امين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نقوي محمد

نقوي محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مراتي مهلا

مراتي مهلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلقدر

بلقدر

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قوي بازو ميلاد

قوي بازو ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظري مريم

نظري مريم

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رجبي نژاد حسين

رجبي نژاد حسين

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سرشارى

سرشارى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمت ابادي اميرمحمد

رحمت ابادي اميرمحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرآتى فشى

مرآتى فشى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمت آبادى

رحمت آبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قارلقى

قارلقى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رادمهر محمد

رادمهر محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كارخانه جلال

كارخانه جلال

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرامي كهن مريم

بهرامي كهن مريم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس الزهرا/س /-زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهرآبادى

طاهرآبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فلاحي رضا

فلاحي رضا

كارشناسي ارشدعلوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهنوي اسما

دهنوي اسما

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالوندى

خالوندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى علوى

زمانى علوى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارخانه

كارخانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سوري مرضيه

سوري مرضيه

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فقيرزاده

فقيرزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادي نبي زاده رضا

مرادي نبي زاده رضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جامه بزرگ

جامه بزرگ

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كوه كن

كوه كن

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قارلقى

قارلقى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بياتى حسين آبادى

بياتى حسين آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن آبادى

حسن آبادى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تركاشوند مقيم

تركاشوند مقيم

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
همايونى

همايونى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى صابر

سليمانى صابر

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رحمتي رضوان

رحمتي رضوان

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سياح افخم

سياح افخم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرشيد

فرشيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:42:11 PM
Menu