جوانرود

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر جوانرود

مهدوي روناك

مهدوي روناك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
وليزاده

وليزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسيني سحر

حسيني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مريدي اسامه

مريدي اسامه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مرادي يسرا

مرادي يسرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
يوسفي زهرا

يوسفي زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شادماني ارشاد

شادماني ارشاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كريمي مصعب

كريمي مصعب

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمي فاروق

كريمي فاروق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوري فاروق

نوري فاروق

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اعظمي تبار فرزاد

اعظمي تبار فرزاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رمضاني يحيي

رمضاني يحيي

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قيطولي حامد

قيطولي حامد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى تبار

محمودى تبار

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرجي رقيه

فرجي رقيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادي فرزانه

مرادي فرزانه

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحيمي جمال الدين

رحيمي جمال الدين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادي محفوظ

مرادي محفوظ

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مصطفايي امجد

مصطفايي امجد

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستم ابادي پريسا

رستم ابادي پريسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عبدلي مسعود

عبدلي مسعود

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سهرابي پرستو

سهرابي پرستو

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يعقوبي لقمان

يعقوبي لقمان

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كرميان

كرميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باويسى

باويسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عثماني محسن

عثماني محسن

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمي مهرداد

كرمي مهرداد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدي عبدالحامد

عبدي عبدالحامد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسيني عرفان

حسيني عرفان

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيض الهي وريا

فيض الهي وريا

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
براري حامد

براري حامد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكرامينى

شكرامينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودي قلعه جه نعمت

محمودي قلعه جه نعمت

دبيري جغرافيا-پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميني حبيب

اميني حبيب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمي زكريا

قاسمي زكريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدي مسلم

محمدي مسلم

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحماني سيده زهرا

رحماني سيده زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق گويي ماريه

حق گويي ماريه

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاكايى

كاكايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خان احمدى

خان احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پير بابايى

پير بابايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفايى فر

صفايى فر

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فيض الهى

فيض الهى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عنايتى

عنايتى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى تبار

محمدى تبار

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمي ليلا

هاشمي ليلا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-قزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادي شرمين

مرادي شرمين

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عظيمي ارمان

عظيمي ارمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدپور الهام

سعيدپور الهام

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاكايي مهتاب

كاكايي مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بدرى

بدرى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علي زاده شافع

علي زاده شافع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرخى راد

فرخى راد

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمي فايزه

قاسمي فايزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كنعاني سحر

كنعاني سحر

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا ويسى

رضا ويسى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ويسي كيهان

ويسي كيهان

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوخاصى

نوخاصى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خلخال

خلخال

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صييدى

صييدى

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كاكايي اسعد

كاكايي اسعد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:42:01 AM
Menu