قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر قلعه گنج

طالبي فرد مرتضي

طالبي فرد مرتضي

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رييسي اهوان كلثوم

رييسي اهوان كلثوم

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فلاحي مرضيه

فلاحي مرضيه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدي كهنعلي مهدي

احمدي كهنعلي مهدي

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدري حسين

حيدري حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دادخدائى فرد

دادخدائى فرد

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چهرآزاد

چهرآزاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
چكين

چكين

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرزايي خرگوشكي فايزه

ميرزايي خرگوشكي فايزه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دادخدائى

دادخدائى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لورگ

لورگ

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى كهنعلى

احمدى كهنعلى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جام گوهرى

جام گوهرى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دادخدايى

دادخدايى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پام صميمى

پام صميمى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرميان مهرانگيز

كرميان مهرانگيز

دبيري تاريخ -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ماندگارى

ماندگارى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوابى زاده

نوابى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دادخدايى

دادخدايى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكرى پور

شكرى پور

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بخرد

بخرد

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

شيمي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازگير

بازگير

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ماندگارى

ماندگارى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالبى فرد

طالبى فرد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرگندى

گرگندى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چمنى

چمنى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم قران وحديث -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چمنى

چمنى

جغرافيا-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تركى زاده

تركى زاده

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقى كهنعلى

صادقى كهنعلى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بامرى

بامرى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادقى كهنعلى

صادقى كهنعلى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دادخدايي پور امين

دادخدايي پور امين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اكبري زاده مهدي

اكبري زاده مهدي

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بازگير

بازگير

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مريو زاده

مريو زاده

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تابش فرد فتحعلي

تابش فرد فتحعلي

دبيري علوم اجتماعي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مومنى

مومنى

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شمس الدينى نيا

شمس الدينى نيا

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زادينى پور

زادينى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سلمانى عباس آباد

سلمانى عباس آباد

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رستاخيز

رستاخيز

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چتر سيماب

چتر سيماب

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احسانى

احسانى

جغرافيا-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
پروانيا

پروانيا

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
راه پيما

راه پيما

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 4:37:09 AM
Menu