رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رودبار

دورباش ناهيد

دورباش ناهيد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سالاري جاز اسماعيل

سالاري جاز اسماعيل

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سالارپوركي زهرا

سالارپوركي زهرا

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسني جاز سهراب

حسني جاز سهراب

دبيري علوم اجتماعي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موريوزاده

موريوزاده

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خادمى زهكلوت

خادمى زهكلوت

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اكبري مهني منيژه

اكبري مهني منيژه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سرحدي فايزه

سرحدي فايزه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين پور فريبا

حسين پور فريبا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رويان حكيمه

رويان حكيمه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فلاحى شاه اباد

فلاحى شاه اباد

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شجاعى فر

شجاعى فر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خادمي زهكلوت زينب

خادمي زهكلوت زينب

دبيري علوم اجتماعي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پوردرويشان مرضيه

پوردرويشان مرضيه

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرادزاده محبوبه

مرادزاده محبوبه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حيدرزهى

حيدرزهى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خادمى زهكلوت

خادمى زهكلوت

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فلاحى نسب

فلاحى نسب

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حبيبى نيا

حبيبى نيا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طيارى ايلاغى

طيارى ايلاغى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فلاحى خواه

فلاحى خواه

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خاوند مرجان

خاوند مرجان

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پارسايى پور

پارسايى پور

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خادم

خادم

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پورحيدر

پورحيدر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 2:29:55 PM
Menu