بم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بم

بنى اسدى

بنى اسدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
اسحقي فاطمه

اسحقي فاطمه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
دهقاني مهران

دهقاني مهران

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسحاقى مسكونى

اسحاقى مسكونى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
دهدشتى

دهدشتى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
بارانى برواتى

بارانى برواتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مجيدزاده مهلا

مجيدزاده مهلا

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
دامغاني كيميا

دامغاني كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جزينى زا ده

جزينى زا ده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
افشارى پور

افشارى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رحيم زاده

رحيم زاده

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدي پناه اميرحسين

محمدي پناه اميرحسين

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسينا

حسينا

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
دامغاني كوثر

دامغاني كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بهنام پور

بهنام پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
احساني سارا

احساني سارا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خراسانى نژاد

خراسانى نژاد

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
بنى اسدى

بنى اسدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مقدمي زهرا

مقدمي زهرا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رنجبر نفيسه

رنجبر نفيسه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسد آبادى

اسد آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابولى قاسم ابادى

ابولى قاسم ابادى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رستمي برواتي عاطفه

رستمي برواتي عاطفه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مشرفى

مشرفى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
احساني مهران

احساني مهران

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

6سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دريجاني محمدحسين

دريجاني محمدحسين

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

6سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بيدار حسين

بيدار حسين

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
هابيلي ساره

هابيلي ساره

دبيري علوم اجتماعي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اخوان فر صالح

اخوان فر صالح

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
دهقاني زهرا

دهقاني زهرا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي معدن -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عسكرزاده

عسكرزاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دهقان وكيل ابادي فاطمه

دهقان وكيل ابادي فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
كيانپور مصطفي

كيانپور مصطفي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيدي مرغكي افسانه

سيدي مرغكي افسانه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مقدمى

مقدمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خواجه نظام

خواجه نظام

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نيك پوررحمت ابادي علي

نيك پوررحمت ابادي علي

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كريمى افشار

كريمى افشار

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خطيبى

خطيبى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سجادى بمى

سجادى بمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
افشارمنش محمدصادق

افشارمنش محمدصادق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقانى پشترودى

دهقانى پشترودى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احصائى

احصائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عالى زاده

عالى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيدراني مهين

بيدراني مهين

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسدآبادى

اسدآبادى

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسن ابادي عاطفه

حسن ابادي عاطفه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پورطاهرى

پورطاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورطاهرى

پورطاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دريجاني رقيه

دريجاني رقيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابولي قاسم ابادي ساره

ابولي قاسم ابادي ساره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بني اسدي كورش

بني اسدي كورش

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بني اسدي فاطمه

بني اسدي فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افشارپور ام البنين

افشارپور ام البنين

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بني اسدي خسرو

بني اسدي خسرو

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

5سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
چشم نور سميه

چشم نور سميه

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بنى اسدى

بنى اسدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قلى نسب همت آبادى

قلى نسب همت آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سلمانيان

سلمانيان

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابولي قاسم ابادي مهسا

ابولي قاسم ابادي مهسا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقاني پشترودي مريم

دهقاني پشترودي مريم

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شمسارى

شمسارى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
موحدى

موحدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دريجاني محمدسعيد

دريجاني محمدسعيد

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صديقى دريجانى

صديقى دريجانى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تاج آبادى پور

تاج آبادى پور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كرمشاهى

كرمشاهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پورطاهرى

پورطاهرى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نظام آبادى

نظام آبادى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اردبيلي پوربمي اميرعباس

اردبيلي پوربمي اميرعباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رستمي برواتي شكوه

رستمي برواتي شكوه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
كفاشى برائى

كفاشى برائى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حجت آبادى

حجت آبادى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صمدزاده

صمدزاده

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خادمي بمي راضيه

خادمي بمي راضيه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پورحميدى

پورحميدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جهان ديده

جهان ديده

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جزينى زاده

جزينى زاده

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بيرجندي فروغ

بيرجندي فروغ

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درى جانى

درى جانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برخوردار برواتى

برخوردار برواتى

تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آزادمنش

آزادمنش

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تميكى

تميكى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظام آبادى

نظام آبادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مالدارى نسب ريگى

مالدارى نسب ريگى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اريايي نيا نرگس

اريايي نيا نرگس

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دريجاني معظمه

دريجاني معظمه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افغاني زاده اميرحسين

افغاني زاده اميرحسين

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور پشتريگى

ابراهيم پور پشتريگى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زين الصالحين رضا

زين الصالحين رضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تاج آبادى

تاج آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى مرغكى

سيدى مرغكى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاهرخى

شاهرخى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابارقى

ابارقى

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايرجى

ايرجى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خادمى نژاد

خادمى نژاد

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشاري پور رقيه

افشاري پور رقيه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورطاهري فاطمه

پورطاهري فاطمه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يوسف ابادى

يوسف ابادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سيدى

سيدى

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امير زاده

امير زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وحيدزاده

وحيدزاده

ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
لباف زاده

لباف زاده

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدآبادى

اسدآبادى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حميدي مقدم مهديه

حميدي مقدم مهديه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دريجانى

دريجانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاپلى برواتى

پاپلى برواتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسحقى

اسحقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيت الهى

بيت الهى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جرجندى

جرجندى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان كروكى

دهقان كروكى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيك ايين

نيك ايين

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورطاهرى

پورطاهرى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهان تيغي زابلي افشين

جهان تيغي زابلي افشين

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غلامى روش

غلامى روش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آذرپندار

آذرپندار

زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
منشى

منشى

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
خوش نظر

خوش نظر

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سلطانپور

سلطانپور

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/2/2023 2:28:11 PM
Menu