گلستان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گلستان

زندى

زندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ايرج ساعى

ايرج ساعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فدايي مهسا

فدايي مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدي شراره

محمدي شراره

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ايران پور ندا

ايران پور ندا

مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نصيرى خاتون آبادى

نصيرى خاتون آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دلدار

دلدار

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيك آيين

نيك آيين

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدري پريسا

حيدري پريسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سهرابي پور زهرا

سهرابي پور زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمى آتشگاه

قاسمى آتشگاه

اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علي پور زهرا

علي پور زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يوسفي سپيده

يوسفي سپيده

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اكبري مهتاب

اكبري مهتاب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
خليفه پريسا

خليفه پريسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيران

خيران

اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يعقوبى امينلو

يعقوبى امينلو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى زاده بيل هورق

حاجى زاده بيل هورق

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صدرچهرق

صدرچهرق

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذاكري رقيه

ذاكري رقيه

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
خزايي گيتي

خزايي گيتي

فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
واليانى

واليانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كارجو

كارجو

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عارفى بخشايش

عارفى بخشايش

اماروكاربردها-دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دويران

دويران

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاصلى شيرين بلاغ

حاصلى شيرين بلاغ

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پژوهي فاطمه

پژوهي فاطمه

زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
عباس نيا

عباس نيا

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاكرسين

شاكرسين

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصرى شوره دلى

ناصرى شوره دلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اكبرى گنجگاه

اكبرى گنجگاه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 10:30:21 AM
Menu