چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چابكسر

ساساني سكينه

ساساني سكينه

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
علائي جوردهي مهرگان

علائي جوردهي مهرگان

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كريم نژاد پيام

كريم نژاد پيام

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسمعيلى خانسرى

اسمعيلى خانسرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمى مقدم

كرمى مقدم

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى قاسم آباد

حيدرى قاسم آباد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قنبر زاده لپاسر

قنبر زاده لپاسر

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبداله زاده كراتي فرزاد

عبداله زاده كراتي فرزاد

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانى هراتبر

زمانى هراتبر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هدايتي هراتبر امين

هدايتي هراتبر امين

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمى جيردهى

هاشمى جيردهى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معتمد

معتمد

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد پور حسين آبادى

محمد پور حسين آبادى

مديريت جهانگردي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:13:49 AM
Menu