اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اميديه

شريفى

شريفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كريمي اميرحسين

كريمي اميرحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نري موسي ازاده

نري موسي ازاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خيمه

خيمه

مهندسي برق -مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طهماسب پور اميرعباس

طهماسب پور اميرعباس

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طاهربحرانى

طاهربحرانى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شريفات بدريه

شريفات بدريه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شريفات علي

شريفات علي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفيانى

يوسفيانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روشن روان سجاد

روشن روان سجاد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متورى

متورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جلاليان لركى

جلاليان لركى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زيلايى پور

زيلايى پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهرگان

مهرگان

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دريس

دريس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ولوى پور

ولوى پور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شجاعي سعيد

شجاعي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قمبرى

قمبرى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى لركى

عباسى لركى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قهرمانى نژاد

قهرمانى نژاد

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خردمند

خردمند

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چرغانيان

چرغانيان

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
يوسف دزفولى

يوسف دزفولى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قرباغى

قرباغى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدوي كيا زهرا

مهدوي كيا زهرا

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

دبيري فيزيك -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /-اهواز - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شريفات

شريفات

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:41:46 PM
Menu