داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر داراب

پيله وريان ابوالفضل

پيله وريان ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسميه پريسا

قاسميه پريسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محقق مرجان

محقق مرجان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائي فاطمه

رضائي فاطمه

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عسكرپور عقيل

عسكرپور عقيل

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاني ايناز

فاني ايناز

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عوض زاده يونس

عوض زاده يونس

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عباسپور

عباسپور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قايدى

قايدى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ماهونچي وحيد

ماهونچي وحيد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسيني سيده مريم

حسيني سيده مريم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصوري حسين

منصوري حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غضنفرپور زهرا

غضنفرپور زهرا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فخاريان دارابى نژاد

فخاريان دارابى نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهرور

بهرور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع ريحانه

زارع ريحانه

صنايع دستي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
زرين سميه

زرين سميه

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كهنسال حسين آبادى

كهنسال حسين آبادى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -بوشهر - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ارزو زهرا

ارزو زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يعقوبي زهره

يعقوبي زهره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ديداران

ديداران

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رزاقي جعفر

رزاقي جعفر

عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
حسيني سيدمحمدمهدي

حسيني سيدمحمدمهدي

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
ايمانى نسب

ايمانى نسب

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى زاده

حسينى زاده

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جوكار دريمى

جوكار دريمى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صنمى

صنمى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلاغى اينالو

بلاغى اينالو

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريدوني زهرا

فريدوني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزم خواه هاشم

رزم خواه هاشم

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسكري فريده

عسكري فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زاهدي فاطمه

زاهدي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخاريان دارابي نژاد الهه

فخاريان دارابي نژاد الهه

دبيري رياضي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خشامي فروزان

خشامي فروزان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقي علي

صادقي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مومني فر هاجر

مومني فر هاجر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمالي سجاد

جمالي سجاد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جهرم - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آهوى زرين

آهوى زرين

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروي صابر

خسروي صابر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمالي هدايت

كمالي هدايت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمي زهره

كريمي زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساويز

ساويز

مهندسي برق -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موذن

موذن

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبرى طاحونه

اكبرى طاحونه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عابدي ليلا

عابدي ليلا

حقوق -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصدقيان مهرزاد

مصدقيان مهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صف آرا

صف آرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خرمدل

خرمدل

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پوركارگرى

پوركارگرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 16 آزمون

زبان
پاكدل

پاكدل

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يكه

يكه

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دعائي ابوالفضل

دعائي ابوالفضل

باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
كرمي شهناني فائزه

كرمي شهناني فائزه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرخنده

فرخنده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قوهستاني پيمان

قوهستاني پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريخ احمدرضا

مريخ احمدرضا

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حقيقي اسماعيل

حقيقي اسماعيل

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جنگجو

جنگجو

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
درستكار

درستكار

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فخاريان دارابي نژاد نيما

فخاريان دارابي نژاد نيما

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رنجبر الياس

رنجبر الياس

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايمانى نسب

ايمانى نسب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزيزي ميلاد

عزيزي ميلاد

دبيري جغرافيا-پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عمويى

عمويى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خرم دل

خرم دل

دبيري فيزيك -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حقانى

حقانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كهنسال

كهنسال

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قره بلاغى

قره بلاغى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسي جعفر

عباسي جعفر

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
البرزي سلطان اباد ميلاد

البرزي سلطان اباد ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حامدي فاطمه

حامدي فاطمه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دبيرى

دبيرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خوشنود

خوشنود

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

دبيري جغرافيا-پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دادگر محمدصادق

دادگر محمدصادق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائي رضا

رضائي رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهمنى

بهمنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اطاعت حامد

اطاعت حامد

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كائدى

كائدى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منوچهري احسان

منوچهري احسان

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
غلام پورطاحونه

غلام پورطاحونه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پوردستان

پوردستان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بارانى

بارانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ذوالفقارپور

ذوالفقارپور

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غلام عابدى

غلام عابدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقي محسن

صادقي محسن

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كرمي اصغر

كرمي اصغر

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طهرانى

طهرانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوش دامن

خوش دامن

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 2:49:44 PM
Menu