ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ارسك

عباس پوراول نجمه

عباس پوراول نجمه

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صالحي زينب

صالحي زينب

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:18:21 AM
Menu