سورك ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سورك ساري

حسيني سيده مبينا

حسيني سيده مبينا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
برزگر نسامى

برزگر نسامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صبح خيز

صبح خيز

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:16:48 PM
Menu