سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سرابله

صالحي ميلاد

صالحي ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سبحاني رضا

سبحاني رضا

مهندسي برق -دانشگاه ايلام - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/3/2023 2:02:44 AM
Menu