خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خدابنده

تيموري فر رحمن

تيموري فر رحمن

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اسدي مسعود

اسدي مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
لطفي جواد

لطفي جواد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
موسوي سيدعليرضا

موسوي سيدعليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسيني سيدياسر

حسيني سيدياسر

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اكبري علي

اكبري علي

دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غفاري ابي سفلي هادي

غفاري ابي سفلي هادي

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قره گوزلو بهاره

قره گوزلو بهاره

فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مشايخى پور

مشايخى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادي فريده

مرادي فريده

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستم خانى

رستم خانى

دبيري رياضي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتحي رقيه

فتحي رقيه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اقاخاني مهدي

اقاخاني مهدي

دبيري تاريخ -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اله مرادى

اله مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خداكرمى

خداكرمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كردلو عيسي

كردلو عيسي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربان زاده حميد

قربان زاده حميد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوزباشي محمد

يوزباشي محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبري اصغر

اكبري اصغر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زنجانى

زنجانى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اله مرادى

اله مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

دبيري رياضي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اله مرادى

اله مرادى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خداكرمى

خداكرمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروي حميدرضا

خسروي حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدي حميد

محمدي حميد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدي مهدي

محمدي مهدي

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبري ابوالفضل

قنبري ابوالفضل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگدلي اسماعيل

بيگدلي اسماعيل

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فردى

فردى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامي شاه بگندي زهرا

بهرامي شاه بگندي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوي سيدعيسي

موسوي سيدعيسي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنج خانلو حسين

گنج خانلو حسين

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خلجي سحر

خلجي سحر

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

دبيري رياضي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طارمى

طارمى

اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسيني زهرا

حسيني زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقامرادي زهرا

اقامرادي زهرا

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمي زرندي حميدرضا

كرمي زرندي حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى

هادى

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محبي فريدون

محبي فريدون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليماني مرتضي

سليماني مرتضي

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيران وحيد

پيران وحيد

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقي سعيد

صادقي سعيد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يقين لو

يقين لو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگدلو

بيگدلو

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هادي عبداله

هادي عبداله

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نورمحمدي منصور

نورمحمدي منصور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدي رباب

محمدي رباب

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پناهي نيا زهرا

پناهي نيا زهرا

دبيري شيمي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيگدلي مهسا

بيگدلي مهسا

دبيري فيزيك -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اكرادى

اكرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجبي فرزانه

رجبي فرزانه

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرچگانى

پرچگانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ترابي نيلوفر

ترابي نيلوفر

زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بيگدلى

بيگدلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قرابيگلى

قرابيگلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكبري محسن

اكبري محسن

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نخستين

نخستين

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميني سيما

اميني سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فيضي احمد

فيضي احمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 2:03:18 PM
Menu