خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خرمدره

جعفري سحر

جعفري سحر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محرمخانى

محرمخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهديخانلو

مهديخانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عطائي مهدي

عطائي مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوحى

نوحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صدري رضوانه

صدري رضوانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرلو عباس

اميرلو عباس

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
منصوري فرد فرزانه

منصوري فرد فرزانه

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابائي رضوانه

بابائي رضوانه

مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عادل

عادل

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محرمي شاه بگندي تقي

محرمي شاه بگندي تقي

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسماعيلي احمد

اسماعيلي احمد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سليماني ميثم

سليماني ميثم

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
انصاري داود

انصاري داود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غنيمتى

غنيمتى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خان احمدى

خان احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسكندركمالي رويا

اسكندركمالي رويا

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جوزى

جوزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسمي امين

قاسمي امين

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تركى

تركى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اينانلو

اينانلو

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگري سينا

عسگري سينا

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدلو

محمدلو

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حنيفه لو

حنيفه لو

شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جليلي شيوا

جليلي شيوا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وقاري زهرا

وقاري زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گل مكاني علي

گل مكاني علي

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صدري راضيه

صدري راضيه

مهندسي برق -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زنگى

زنگى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گنج خانى

گنج خانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدرى

صدرى

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى راد

جعفرى راد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عزيزالهى

عزيزالهى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى فرد

نورى فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات انگليسي -موسسه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
محمودى

محمودى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صادقي سرخه ديزجي محسن

صادقي سرخه ديزجي محسن

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
برجى

برجى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
توراني فرشته

توراني فرشته

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 11:12:47 PM
Menu