كلات نادر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كلات نادر

غلامي قره سو نسيمه

غلامي قره سو نسيمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كشاورز گرو

كشاورز گرو

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهاني دربندي محمود

جهاني دربندي محمود

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
براتى گرو

براتى گرو

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افروزى گروى

افروزى گروى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرامي دربندي رضا

بهرامي دربندي رضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سپاهي گرو صمد

سپاهي گرو صمد

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقريان رضا

باقريان رضا

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هنرمند كلات

هنرمند كلات

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحي سيرزار منوچهر

صالحي سيرزار منوچهر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
بهشتيان چرمى

بهشتيان چرمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى سيرزار

ابراهيمى سيرزار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگي گرو فهيمه

جنگي گرو فهيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغريان سررود

اصغريان سررود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زمرديان خشتى

زمرديان خشتى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قديمى چنار

قديمى چنار

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لشگري كلات پروين

لشگري كلات پروين

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شبان دربندى

شبان دربندى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعي كلات فاطمه

زارعي كلات فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روحى كلات

روحى كلات

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرفانى حسن زاده قله زو

عرفانى حسن زاده قله زو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلاتي سيده عليه

كلاتي سيده عليه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عرفانى جعفرى سيرزار

عرفانى جعفرى سيرزار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رمضان پوربلان مصطفي

رمضان پوربلان مصطفي

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حضرتي هابيل

حضرتي هابيل

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبى سيرزار

محبى سيرزار

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تيموريان قلعه نو

تيموريان قلعه نو

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طهماسبى خشت

طهماسبى خشت

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نظريان

نظريان

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحيمى خشت

رحيمى خشت

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عابدزاده سررود

عابدزاده سررود

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
لشگرى

لشگرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ناصريان

ناصريان

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسديان كلات

اسديان كلات

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرودنژاد زو

فرودنژاد زو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سردارى چرمى

سردارى چرمى

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:32:55 PM
Menu