رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر رشتخوار

علي نيا فاطمه

علي نيا فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رجب زاده عبس آباد

رجب زاده عبس آباد

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اعمي نوق اسماعيل

اعمي نوق اسماعيل

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شاهين فر فرزانه

شاهين فر فرزانه

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زبان بر

زبان بر

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورعباس فرزانه

پورعباس فرزانه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سيدشريفي كاخكي فاطمه

سيدشريفي كاخكي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آطوئى ولى آبادى

آطوئى ولى آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رمضان زاده اتنا

رمضان زاده اتنا

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يزداني فرح ابادي زهرا

يزداني فرح ابادي زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريحاني چمن اباد مرتضي

ريحاني چمن اباد مرتضي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اجنگان فاردقي زهرا

اجنگان فاردقي زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بى زوال

بى زوال

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/30/2023 12:34:29 PM
Menu