تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر تفت

محمودي پندري مجتبي

محمودي پندري مجتبي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فروزش نيما

فروزش نيما

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ملارضائيان تفتي مرضيه

ملارضائيان تفتي مرضيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقان دهنوي فاطمه

دهقان دهنوي فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دبستاني تفتي سميرا

دبستاني تفتي سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درخشاني فاطمه

درخشاني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميركريم زاده تفتي هانيه السادات

ميركريم زاده تفتي هانيه السادات

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ساداتى

ساداتى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دبستاني ارمين

دبستاني ارمين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسيني پورهدشي سيدضيا

حسيني پورهدشي سيدضيا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
گلزاري تفتي حامد

گلزاري تفتي حامد

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجب زاده

رجب زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانپور

دهقانپور

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقاني تفتي محمد

دهقاني تفتي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فهيمى

فهيمى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجم زاده

نجم زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائيان فراشاهي محمد

رضائيان فراشاهي محمد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صادقى تفتى

صادقى تفتى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقدورى

مقدورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابريشم گير

ابريشم گير

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شاهدي اسيه

شاهدي اسيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانى مقدم

خانى مقدم

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محامدى

محامدى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دشتكي ميثم

دشتكي ميثم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حق جو

حق جو

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقاني حميدرضا

دهقاني حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فخرالساداتي نصرابادي سيدرضا

فخرالساداتي نصرابادي سيدرضا

دبيري فيزيك -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع حجت آباد

زارع حجت آباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاصي علوي تفتي سيدجواد

عاصي علوي تفتي سيدجواد

مهندسي معماري -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ارداني ازاده

ارداني ازاده

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزين طاهره

برزين طاهره

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دقاق پور

دقاق پور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وصال محسن

وصال محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مكارى

مكارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دهقانى نژاد

دهقانى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توكلى بنيزى

توكلى بنيزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نورافشان

نورافشان

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:02:34 PM
Menu