قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر قروه درجزين

نجفلو راضيه

نجفلو راضيه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قاسمى ارادت

قاسمى ارادت

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
تميجي محمود

تميجي محمود

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع - روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
جليلي عزيز مريم

جليلي عزيز مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
تميجي شهره

تميجي شهره

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ابراهيمي كمال فائزه

ابراهيمي كمال فائزه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
عقيلي امجد پري

عقيلي امجد پري

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
اميرعلي مهسا

اميرعلي مهسا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ميرزايى اجواد

ميرزايى اجواد

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رفيعي فر عليرضا

رفيعي فر عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مرادي فرشته

مرادي فرشته

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كاظمي محمد

كاظمي محمد

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدي محمد

محمدي محمد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي نوين -اردبيل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسمى مروج

قاسمى مروج

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى مروج

قاسمى مروج

اب وهواشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ترابي رضا

ترابي رضا

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهري فرشته

طاهري فرشته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برجى

برجى

شيمي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسني سيدسجاد

حسني سيدسجاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
تقوائي هادي

تقوائي هادي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانى تقى نژاد

سلطانى تقى نژاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خرقانى

خرقانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلام اعتبار اميد

غلام اعتبار اميد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

تاريخ -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمي مرتضي

قاسمي مرتضي

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعمتي فرج ارزو

نعمتي فرج ارزو

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكله

اكله

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راستگو

راستگو

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى مغيث

حيدرى مغيث

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عقيلى

عقيلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمي فاخر مجتبي

هاشمي فاخر مجتبي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مولايى منظر

مولايى منظر

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

دبيري فيزيك -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شجاعيان

شجاعيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:35:46 AM
Menu