نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نهاوند

قياسي حسين

قياسي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجيان اميرمحمد

حاجيان اميرمحمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شهبازي فرزين

شهبازي فرزين

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
داوري مبينا

داوري مبينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهبازي فرزاد

شهبازي فرزاد

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
هاديان سجاد

هاديان سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عشوندي مهتاب

عشوندي مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد - شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كورانى

كورانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ايراندوست عرفان

ايراندوست عرفان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سيفي زهره

سيفي زهره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كرمي محمد

كرمي محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كرمي حسين

كرمي حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ميرزايي محسن

ميرزايي محسن

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كرمعلي مرضيه

كرمعلي مرضيه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير - روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موميوند

موميوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمودي كيوان

محمودي كيوان

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خرسندي ايمان

خرسندي ايمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كياني پوريا

كياني پوريا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جهانيان محمد

جهانيان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهبازي ارمين

شهبازي ارمين

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زنگنه كيانوش

زنگنه كيانوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهري محمد

مهري محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پروردى

پروردى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خسروپور پرنيان

خسروپور پرنيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضائي زينب

رضائي زينب

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محبي حسن ابادي فرشاد

محبي حسن ابادي فرشاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوروزي رضا

نوروزي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سوري نرگس

سوري نرگس

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كياني حميدرضا

كياني حميدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هنردوست

هنردوست

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كفراشي ميلاد

كفراشي ميلاد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهبازي رضا

شهبازي رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرضى كرم الهى

فرضى كرم الهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گودرزي زهره

گودرزي زهره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلگي مهناز

سلگي مهناز

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرفي غلامرضا

اشرفي غلامرضا

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منصوري مهدي

منصوري مهدي

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:59:19 PM
Menu