مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مريوان

تخت فيروزه

تخت فيروزه

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
صفائي مهاباد

صفائي مهاباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سهرابي مهرداد

سهرابي مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
وهابي ارزو

وهابي ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رضائي هيرش

رضائي هيرش

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
داج سينا

داج سينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مرادي سنور

مرادي سنور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جوانرودى

جوانرودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سجادي سيددانا

سجادي سيددانا

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فتحي عاطفه

فتحي عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صالحي نيا ناديه

صالحي نيا ناديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدي تارا

محمدي تارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدي سيران

محمدي سيران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اخگر سوما

اخگر سوما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتاحي گونا

فتاحي گونا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهرامي سنبل

بهرامي سنبل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رنجبر شيما

رنجبر شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضايي مهناز

رضايي مهناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فتحي شاهد

فتحي شاهد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عثمان پور سوران

عثمان پور سوران

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدزاده ارمين

احمدزاده ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رسولي سميه

رسولي سميه

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سبحاني سيوان

سبحاني سيوان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كيواني عرفان

كيواني عرفان

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رستاد

رستاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
درخشاني مهران

درخشاني مهران

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صالح الهام

صالح الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
براري ارمان

براري ارمان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ازمل اسماعيل

ازمل اسماعيل

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گنجي پيشوا

گنجي پيشوا

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كهنه پوشي سيدعبدالباسط

كهنه پوشي سيدعبدالباسط

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بارنامه عثمان

بارنامه عثمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
باليده سيده بشارت

باليده سيده بشارت

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرخ نيا

فرخ نيا

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمود پور

محمود پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسيني سوما

حسيني سوما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سجادي سيده بشري

سجادي سيده بشري

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آذريان

آذريان

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اخگر بشري

اخگر بشري

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اخترشناس

اخترشناس

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اخدر

اخدر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قادرپور مدينه

قادرپور مدينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كنعاني شاديه

كنعاني شاديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اصلانى پور

اصلانى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اسوار

اسوار

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بدري مهدي

بدري مهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رون مريم

رون مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهاجري بهزاد

مهاجري بهزاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پيريونسى

پيريونسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قريب افشار

قريب افشار

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بازرگان شادمان

بازرگان شادمان

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
روشناس نرمين

روشناس نرمين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
زارعي سامان

زارعي سامان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دبستاني بفرين

دبستاني بفرين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسيني دلشاد

حسيني دلشاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اردشيري روشنا

اردشيري روشنا

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نعمتى نيا

نعمتى نيا

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ايوازه

ايوازه

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خوش داخن

خوش داخن

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كريمي حسين

كريمي حسين

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باسامى

باسامى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادي هاجر

مرادي هاجر

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
قادرپور مقداد

قادرپور مقداد

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود - روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خانه بيگي مهران

خانه بيگي مهران

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امينى

امينى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عظيمى

عظيمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بخشي سعدي

بخشي سعدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسيني گلبهار

حسيني گلبهار

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كهنه پوشي سيده شراره

كهنه پوشي سيده شراره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بهرامي پوريا

بهرامي پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاهري پوريا

طاهري پوريا

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بادزهره

بادزهره

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روشن عبدالله

روشن عبدالله

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قسيمي ساكو

قسيمي ساكو

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خلاقي شيوا

خلاقي شيوا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذبيحي ارش

ذبيحي ارش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عمراني محمد

عمراني محمد

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مولوي ارمان

مولوي ارمان

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رحمان مرانه

رحمان مرانه

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادي سميه

مرادي سميه

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ابراهيمي امير

ابراهيمي امير

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صحرائي مادح

صحرائي مادح

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جامي شادمان

جامي شادمان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادي شادمان

مرادي شادمان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غني پيام

غني پيام

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گلنارى

گلنارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحمن پور

رحمن پور

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قسيمى

قسيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجادي سيدموسي

سجادي سيدموسي

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كهنه پوشى

كهنه پوشى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدي سيده شاهده

محمدي سيده شاهده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آزادوار

آزادوار

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان - روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دستمرد

دستمرد

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امينى

امينى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خسروزاده بصيره

خسروزاده بصيره

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سعدي نگار

سعدي نگار

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمديان

احمديان

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرزاد گوران

شيرزاد گوران

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پيريونسي سيدابراهيم

پيريونسي سيدابراهيم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نحوي سوما

نحوي سوما

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
معروفي سيوان

معروفي سيوان

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ايران پناه مصلح

ايران پناه مصلح

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تجار

تجار

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مجيدى

مجيدى

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صوتي ديار

صوتي ديار

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيك خواه ادريس

نيك خواه ادريس

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بارخدا

بارخدا

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دانش حميد

دانش حميد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدي زانيار

احمدي زانيار

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسني سيده روژين

حسني سيده روژين

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پير حضرانيان

پير حضرانيان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عطاپور

عطاپور

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كهنه پوشي سارا

كهنه پوشي سارا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
محمودي شادي

محمودي شادي

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اداك

اداك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالح پور

صالح پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آذرى

آذرى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درخش

درخش

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خوست

خوست

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودنيا

محمودنيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
استوار

استوار

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسرائى

كسرائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدي جبرئيل

احمدي جبرئيل

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اداك فرشاد

اداك فرشاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحيمي يادگار

رحيمي يادگار

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرتوي كاميار

پرتوي كاميار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هوشيار

هوشيار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باتيگل

باتيگل

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مينوئى

مينوئى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بردافكن

بردافكن

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اداك

اداك

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صالح نژاد

صالح نژاد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوشيده پيمان

خوشيده پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتاحي سيوان

فتاحي سيوان

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعدي شاهو

سعدي شاهو

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كسرائى

كسرائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدي فرياد

محمدي فرياد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شكيبا الهام

شكيبا الهام

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاتوراني سيدميلاد

كاتوراني سيدميلاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باغنده

باغنده

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ازغ

ازغ

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تاب

تاب

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرزبانى

مرزبانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمي پروين

ابراهيمي پروين

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
الياسى

الياسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ادوايى

ادوايى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سبحاني عرفان

سبحاني عرفان

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خطيبى

خطيبى

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ازغ

ازغ

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تباشير زانكو

تباشير زانكو

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شريفيان ستار

شريفيان ستار

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حكيمي رحيم

حكيمي رحيم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدمدرس -ايلام - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيك نفس

نيك نفس

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قطبي دياكو

قطبي دياكو

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ولايتى

ولايتى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جوانميرى

جوانميرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اداك زانا

اداك زانا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظرى كردستانى

نظرى كردستانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ويسي كاميار

ويسي كاميار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نام آور

نام آور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/9/2023 7:02:08 PM
Menu