نگار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر نگار

رضايى پور

رضايى پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسم پور سعيد

قاسم پور سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظمى پور

كاظمى پور

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاكويى

كاكويى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امامي محمدعلي

امامي محمدعلي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضائى پور

رضائى پور

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيخ زاهدى

شيخ زاهدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:35:29 AM
Menu