سنگر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سنگر

ستوده زهرا

ستوده زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
پیروزنیا فاطمه

پیروزنیا فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
ضیاء فاطمه

ضیاء فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رهبری مائده

رهبری مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت اتاق ور

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
سلمانی سارا

سلمانی سارا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نیرومند زهرا

نیرومند زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رحيم آباد

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسماعیلی معصومه

اسماعیلی معصومه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسینی سیده آتنا

حسینی سیده آتنا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
موسی زاده فاطمه

موسی زاده فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خوشحال فرزام

خوشحال فرزام

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حبیبی شایان

حبیبی شایان

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
3/25/2023 8:06:39 PM