خشكبيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خشكبيجار

طالبی سیدابوالفضل

طالبی سیدابوالفضل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پوراردبیلی امیررضا

پوراردبیلی امیررضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاخته بلسی مجتبی

فاخته بلسی مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:31:17 PM