املش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر املش


سعادتمند مریم

سعادتمند مریم

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مثمری سحر

مثمری سحر

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
بردنگ محمدرضا

بردنگ محمدرضا

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رجبی شلمانی فاطمه

رجبی شلمانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریم پور جلیسه مهران

کریم پور جلیسه مهران

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودسر

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفی اطاقوری مهدیه

نجفی اطاقوری مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اکبرپور ملجائی دنیا

اکبرپور ملجائی دنیا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رمضانی چلارسی محمد مهدی

رمضانی چلارسی محمد مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عطائی پوربیجارپسی نازنین

عطائی پوربیجارپسی نازنین

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
5/30/2023 10:26:31 PM
Menu