كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوچصفهان

باکمال سیده فاطمه

باکمال سیده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
علی نژاد زهرا

علی نژاد زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علی نژاد علی

علی نژاد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت سنگر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرزاده مهدی

جعفرزاده مهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی علی

کریمی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت کوچصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ایمانی معصومه

ایمانی معصومه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباسی مژدهی اشکان

عباسی مژدهی اشکان

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:58:54 PM