صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر صومعه سرا

گلریز سینا

گلریز سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

7سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
عربانی مستقیم محمدرضا

عربانی مستقیم محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

8سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
اقدام طلب ندامانی سهند

اقدام طلب ندامانی سهند

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
رفیعی اباتری علیرضا

رفیعی اباتری علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت صومعه سرا

2سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
عزت جلیلی پوستین سرائی شیوا

عزت جلیلی پوستین سرائی شیوا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اسلامی چوبه سید علیرضا

اسلامی چوبه سید علیرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مدحی تمرین مریم

مدحی تمرین مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عزت پناه اباتری زهرا

عزت پناه اباتری زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت فومن

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شمشادی فروغ

شمشادی فروغ

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
حسن پور نیلوفر

حسن پور نیلوفر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت آستارا

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
باقری سیده فاطمه

باقری سیده فاطمه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
یوسف زاده پشت مساری مریم

یوسف زاده پشت مساری مریم

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شمشادی نیکو

شمشادی نیکو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قنبری زاده غزال

قنبری زاده غزال

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 44 آزمون

هنر
رجبی امیر رضا

رجبی امیر رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسکندرزاده نیایش

اسکندرزاده نیایش

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت فومن

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آزموده سیده مریم

آزموده سیده مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالهی سیدمائده

عبدالهی سیدمائده

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت صومعه سرا

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پریدست فاطمه

پریدست فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جلیلی شارمی رحمان

جلیلی شارمی رحمان

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رمضانی مهشید

رمضانی مهشید

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت بندرانزلي

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عدمی شارمی عرفان

عدمی شارمی عرفان

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حق شناس فتمه سری مرضیه

حق شناس فتمه سری مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تاج بخش حنانه

تاج بخش حنانه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بیدارنیا فاطمه

بیدارنیا فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باقرزاده سید امیر محمد

باقرزاده سید امیر محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
موسویان سیده مبینا

موسویان سیده مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طاهرنژاد زیدهی طوبی

طاهرنژاد زیدهی طوبی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امامی ریحانه

امامی ریحانه

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصراله زاده خاکیانی محمد

نصراله زاده خاکیانی محمد

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
توانا اسماعیل

توانا اسماعیل

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سیدی سیده مبینا

سیدی سیده مبینا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامی ضیابری بابک

بهرامی ضیابری بابک

بازيگري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
آزرمی محدثه

آزرمی محدثه

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابائی نیلوفر

بابائی نیلوفر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت عمارلو

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضائی نسیم

رضائی نسیم

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:50:56 PM